Τετάρτη, 7 Σεπτεμβρίου 2011

ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΕΑ ΜΕΙΩΣΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΠΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Στη διευκρινιστική εγκύκλιο, η οποία δημοσιεύτηκε στις 29.08.2011, αναφέρονται μεταξύ άλλων, και τα εξής:

Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης για την καταπολέμηση της ανεργίας υπολογίζεται σε ποσοστό 2% επί του συνόλου των τακτικών αποδοχών και των πρόσθετων αμοιβών και αποζημιώσεων όλου του μισθοδοτούμενου προσωπικού του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., καθώς και του προσωπικού όλων ανεξαιρέτως των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών και των Ν.Π.Ι.Δ., συμπεριλαμβανομένων και των τραπεζών. Η ανωτέρω ειδική εισφορά, που αναλογεί στο χρονικό διάστημα από 1.1.2011 μέχρι 31.7.2011, κατανέμεται ισόποσα και συνεισπράττεται με τις εισφορές των επόμενων μηνών του έτους 2011.

Σε ό,τι αφορά στη μείωση του κινήτρου απόδοσης των δημοσίων υπαλλήλων, καθώς και των παρεμφερών επιδομάτων,  αυτά μειώνονται από 1.7.2011 ως εξής:

1.Κατά ποσοστό 50% το κίνητρο απόδοσης του άρθρου 12 της παρ. 1 του Ν. 3205/2003, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3670/2008 και το οποίο διαμορφώνεται μετά τη μείωση για τους υπαλλήλους σε Δημόσιο, ΝΠΔΔ και  ΟΤΑ  κατά κατηγορία:

α) ΥΕ στο ποσό των 28,50 ευρώ μηνιαίως

β) ΔΕ στο ποσό των 32 ευρώ μηνιαίως

γ) ΤΕ ή ΠΕ χωρίς πτυχίο στο ποσό των 40 ευρώ μηνιαίως

δ) ΤΕ με πτυχίο ΤΕΙ ή ισότιμο στο ποσό των 45 ευρώ μηνιαίως και

ε) ΠΕ με πτυχίο Πανεπιστημίου ή ισότιμο στο ποσό των 50 ευρώ μηνιαίως. 

Τα ποσά των περιπτώσων α και β, τα οποία προσαυξάνονταν με τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 12 του Ν.3205/2003 κατά 10 ευρώ με τη συμπλήρωση 25 ετών υπηρεσίας, μειώνονται σε 5 ευρώ.

2. Κατά ποσοστό 30% το κίνητρο απόδοσης των Διπλωματικών υπαλλήλων και των εξομοιούμενων μισθολογικά με αυτούς.

3. Κατά ποσοστό 30% το ειδικό ερευνητικό επίδομα, για την εκτέλεση μεταδιδακτορικής έρευνας, καθώς και ταχύτερης και αποτελεσματικότερης προώθησης των ερευνητικών προγραμμάτων των Ερευνητών και των Ειδικών Λειτουργικών Επιστημόνων.

4. Κατά ποσοστό  20% : α) το ειδικό ερευνητικό επίδομα, για την εκτέλεση της μεταδιδακτορικής έρευνας και την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη προώθηση των ερευνητικών προγαμμάτων των μελών Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίων, β) το ερευνητικό επίδομα τεχνολογικής έρευνας των μελών Ε.Π. των Τ.Ε.Ι., γ) το επίδομα για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη  προώθηση των ερενητικών προγραμμάτων του Επιστημονικού και Ερευνητικού Προσωπικού του Κ.Ε.Π.Ε., δ) το ειδικό ερευνητικό επίδομα των τακτικών καθηγητών και του λοιπού διαδακτικού προσωπικού της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας , ε) το ειδικό ερευνητικό επίδομα, για την εκτέλεση μεταδιδακτορικής έρευνας και την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη προώθηση των ερευνητικών προγραμμάτων του επιστημονικού προσωπικού του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής και των μελών του Παιδαγωγκού Ινστιτούτου, στ) το επίδομα Νοσοκομειακής απασχόλησης, απόδοσης και ειδικών συνθηκών άσκησης ιατρικού έργου των ιατρών του Ε.Σ.Υ. και των εξομοιούμενων μισθολογικά με αυτούς, ζ) το επίδομα αποκλειστικού ειδικού λειτουργήματος των Αρχιερέων, η) το επίδομα ναυτικής εκπαίδευσης και μεταπτυχιακής έρευνας των μελών Εκπαιδευτικού Προσωπικού των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού και όσων εκ των μελών του εν λόγω προσωπικού εξακολουθούν να διέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 52 του Ν. 3205/2003, θ) το ειδικό ερευνητικό επίδομα, για την εκτέλεση μεταδιδακτορικής έρευνας και την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη προώθηση των ερευνητικών προγραμμάτων των μελών Δ.Ε.Π. και των μελών Ε.Ε.ΔΙ.Π. των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.), ι) το ερευνητικό επίδομα του τακτικού διδακτικού προσωπικού των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών (Α.Ε.Α.) και ια) το ειδικό ερευνητικό επίδομα για την εκτέλεση μεταδιδακτορής έρευνας των μελών Ε.Ε.ΔΙ.Π. των Πανεπιστημίων.

5.Κατά ποσοστό 15% : α) το επίδομα ταχύτερης και αποτελεσματικότερης διεκπεραίωσης των υποθέσεων, καθώς και αντιστάθμισης των δαπανών στις οποίες υποβάλλονται κατά την άσκηση του λειτουργήματός τους οι Δικαστικοί Λειτουργοί (δημιουργία και ενημέρωση βιβλιοθήκης, οργάνωση γραφείου), β) το επίδομα ταχύτερης και αποτελεσματικότερης διεκπεραίωσης των υποστηριζόμενων ενώπιον των δικαστηρίων υποθέσεων του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και αντιστάθμισης των δαπανών στις οποίες υποβάλλονται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους τα μέλη του  κύριου προσωπικού του Ν.Σ.Κ., γ) η πάγια κατά μήνα αποζημίωση των Ιατροδικαστών του Υπουργείου Δικαιοσύνης, λόγω των ειδικών συνθηκών προσφοράς υπηρεσιών, της απασχόλησής τους χωρίς ωράρια εργασίας, καθώς και για τη δημιουργία και ενημέρωση βιβλιοθήκης και δ) το ειδικό μουσικό επίδομα των Μουσικών της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών, της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης και της Ορχήστρας της Λυρικής Σκηνής.        

6. Κατά ποσοστό 10% : α) η ειδική πρόσθετη αμοιβή του ειδικού επιστημονικού προσωπικού των Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών και το επίδομα αποτελεσματικότητας και παραγωγικότητας του ειδικού επιστημονικού προσωπικού της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας και της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων β) το επίδομα Ειδικής Απασχόλησης για την Εθνική Άμυνα, Δημόσια Τάξη και Ασφάλεια των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων (Ε.Δ.),  και αντιστοίχως της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και του Λιμενικού Σώματος (Σώματα Ασφαλείας)

7. Κατά ποσοστό 30% τα ποσά που προβλέπονται ως κίνητρο ή πριμ παραγωγικότητας από συλλογικές συμβάσεις εργασίας ή διαιτητικές αποφάσεις ή κοινές υπουργικές αποφάσεις και καταβάλλονται σε προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. Σημειώνεται ότι, εάν τα ποσά της παρούσας περίπτωσης υπερβαίνουν τα 200 ευρώ μηνιαίως, το εν λόγω ποσοστό μείωσης καθορίζεται σε 15%. 

Διευκρινίζεται ότι οι παρακάτω μειώσεις θα υπολογιστούν στα μειωμένα, με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 3833/2010 και τις όμοιες της παρ. 1 του άρθρου τρίτου του Ν. 3845/2010, ποσά, όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί την 1.6.2010.

Τέλος επισημαίνεται ότι οι λοιπές κρατήσεις (εισφορά υπέρ του Ταμείου Προνοίας των Δημοσίων Υπαλλήλων, εισφορά υπέρ του ΟΑΕΔ) ισχύουν από 1.1.2011 και θα παρακρατηθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στις σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια και ερωτήματά σας εδώ