Παρασκευή, 18 Νοεμβρίου 2011

ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΤΟ ΙΚΑ ΑΠΟΛΥΟΜΕΝΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 55-64 ΕΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

Δημοσιεύτηκε η νέα εγκύκλιος του ΟΑΕΔ σχετικά με την αυτασφάλιση των απολυόμενων ηλικίας 55-64 ετών, που διευκρινίζει τα της υπουργικής αποφάσεως Κουτρουμάνη που έχουμε δημοσιεύσει σε προηγούμενη ανάρτηση.
Σύμφωνα με την παραπάνω, οι εργαζόμενοι, οι οποίοι είναι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και είναι ηλικίας 55-64 ετών, των οποίων η σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου, πλήρους ή μερικής απασχόλησης, καταγγέλεται, ανεξάρτητα αν πρόκειται για ομαδικές ή μεμονωμένες απολύσεις, από ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, και εφόσον έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον 4.500 ημέρες ή 15 έτη ασφάλισης σε οποιονδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης και παραμένουν άνεργοι, έχουν το δικαίωμα αυτασφάλισης στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
Η άσκηση του δικαιώματος αυτασφάλισης μπορεί να γίνει εντός 60 ημερών από την ημερομηνία καταγγελίας της σύμβασης.Όσοι απολυθέντες δεν έχουν ασκήσει το δικαίωμα αυτό εντός της ανωτέρω προθεσμίας μετά τη δημοσίευση του ν.3863/2010 τους παρέχεται η δυνατότητα να το ασκήσουν εντός 60 ημερών από τη δημοσίευση της Υ.Α. Κουτρουμάνη, η οποία δημοσιεύτηκε, όπως έχουμε αναφέρει σε προηγούμενη ανάρτησή μας, στις 13.10.2011, μπορούν επομένως να το ασκήσουν μέχρι τις 13.12.2011.
Οι απολυθέντες ασφαλίζονται για τον κλάδο σύνταξης και για τον κλάδο ασθένειας σε είδος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.Στο κόστος της αυτασφάλισης υποχρεούται να συμμετέχει ο πρώην εργοδότης-καταγγέλλων τη σύμβαση με:
α.το 50% του κόστους αυτασφάλισης για ασφαλισμένους που έχουν συμπληρώσει το 55ο έτος συμπληρωμένο έως 60 ετών και για χρονικό διάστημα μέχρι τη συμπλήρωση του απαιτούμενου ορίου ηλικίας αλλά και των απαιτούμενων ημερών ασφάλισης για λήψη πλήρους σύνταξης γήρατος εξ ιδίου δικαιώματος και μέχρι 3 χρόνια κατ' ανώτατο όριο.
β.το 80% του κόστους αυτασφάλισης για ασφαλισμένους που έχουν συμπληρώσει το 60ό έτος έως και το 64ο έτος της ηλικίας τους και για χρονικό διάστημα μέχρι τη συμπλήρωση τόσο του απαιτούμενου ορίου ηλικίας αλλά και των ημερών ασφάλισης για λήψη πλήρους σύνταξης γήρατος εξ ιδίου δικαιώματος και μέχρι 3 χρόνια κατ' ανώτατο όριο.

Την κάλυψη του υπολειπόμενου κόστους της αυτασφάλισης αναλαμβάνει ο ΟΑΕΔ, για όσο χρόνο υφίσταται η υποχρέωση καταβολής από τον πρώην εργοδότη, και για ποσοστό 50% ή 20% του κόστους αυτασφάλισης.

Δικαιούχοι για ένταξη στο καθεστώς αυτασφάλισης είναι οι ασφαλισμένοι των οποίων η σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου, πλήρους ή μερικής απασχόλησης, καταγγέλεται από 15.7.2010 μέχρι και 31.12.2012 εφόσον:

α.έχουν πραγματοποιήσει συνολικά 4.500 ημέρες ή 15 έτη ασφάλισης σε οποιονδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης.

β.έχουν συμπληρώσει κατά την ημερομηνία καταγγελίας της σύμβασης το 55ο έτος της ηλικίας τους και δεν έχουν υπερβεί κατά την ίδια ημερομηνία το 64ο έτος.

γ.παραμένουν άνεργοι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ.

δ.υποβάλλουν αίτηση στο αρμόδιο υποκατάστημα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ εντός 60 ημερών από την καταγγελία της σύμβασης εργασίας.Για απολυθέντες από 15.7.2010 μέχρι 4.8.2011 η προθεσμία για εγγραφή στον ΟΑΕΔ και υποβολή αίτησης στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ είναι 60 ημέρες από τη δημοσίευση της Υ.Α., δηλαδή μέχρι τις 13.12.2011.

Εξαιρέσεις

α.οι συνταξιούχοι εξ ιδίου δικαιώματος όλων των φορέων ασφάλισης και του Δημοσίου, καθώς και όσοι έχουν συμπληρώσει αθροιστικά κατά το χρόνο καταγγελίας της σύμβασης εργασίας τόσο τον απαιτούμενο αριθμό ημερών ασφάλισης όσο και το όριο ηλικίας για λήψη πλήρους σύνταξης εξ ιδίου δικαιώματος.
β.οι απολυόμενοι από επιχειρήσεις που διέπονται, σε ό,τι αφορά την πρόσληψη του προσωπικού τους, από τις διατάξεις του νόμου 2190/1994.
γ.οι κατ' οίκον εργαζόμενοι, όπως αναφέρονται στην περίπτωση α της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του ν.3863/2010.
δ.οι απολυόμενοι των οποίων η σύμβαση καταγγέλθηκε από υπαιτιότητά τους
ε.οι απολυόμενοι των οποίων ο εργοδότης είναι σύζυγος ή συγγενής Α' βαθμού.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΑΕΔ θα εκδίδουν στους αναφερόμενους δικαιούχους, βεβαίωση στην οποία θα αναφέρεται ότι εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 66 του ν.3996/2011. Επιπρόσθετα οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΑΕΔ θα προβαίνουν στη θεώρηση αντιγράφου της καταγγελίας σύμβασης εργασίας του δικαιούχου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια και ερωτήματά σας εδώ