Τετάρτη, 23 Μαρτίου 2011

ΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ

1. Αίτηση

2. Ασφαλιστικά βιβλιάρια-στοιχεία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή και άλλων φορέων και σε περίπτωση έλλειψής τους, απόφαση ή βεβαίωση των φορέων για το αν υπήρξε ασφάλιση σε αυτούς, κατά το χρόνο σπουδών του ασφαλισμένου.

3. Επικυρωμένο αντίγραφο Πτυχίου ή Διπλώματος της σχολής φοίτησης.

4. Βεβαίωση της οικείας σχολής για τον προβλεπόμενο χρόνο φοίτησης σ' αυτήν, καθώς και τη συνολική περίοδο φοίτησης του αιτούντος.

5.Φωτοτυπία του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας (για τα πρόσωπα που ζητούν την αναγνώριση του χρόνου στις μέσες επαγγελματικές σχολές.

Κυριακή, 20 Μαρτίου 2011

ΔΗΜΟΣΙΟ-ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΕΚΝΩΝ

Για πρώτη φορά στη συνταξιοδοτική νομοθεσία του Δημοσίου θεσπίζεται η αναγνώριση συντάξιμου χρόνου για κάθε παιδί. O χρόνος αυτός ανέρχεται σε ένα (1) έτος για το πρώτο παιδί, σε δύο (2) επί πλέον έτη για το δεύτερο παιδί και σε δύο (2) έτη για το τρίτο παιδί. Από το τέταρτο παιδί και πάνω δεν αναγνωρίζεται πλασματικός χρόνος. Σε κάθε περίπτωση η αναγνώριση του ανωτέρω χρόνου δεν αφορά υπαλλήλους που έχουν αποχωρήσει από την υπηρεσία πριν την 21-07-2010.

Προσοχή: Οι ρυθμίσεις για τα πλασματικά δεν έχουν εφαρμογή για όσους έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα την 31-12-2010 αφού για τα πρόσωπα που έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι την 31-12-2010, δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του νέου νόμου και εξακολουθούν γι΄ αυτά να ισχύει ό,τι ίσχυε πριν το νέο ασφαλιστικό νόμο. Επομένως αφού για τα εν λόγω πρόσωπα, δεν περιλαμβανόταν στις προϋποθέσεις συνταξιοδότησής τους (θεμελίωση δικαιώματος κλπ), αναγνώριση και προσμέτρηση πλασματικού χρόνου παιδιών, η διάταξη για την αναγνώριση/προσμέτρηση πλασματικού χρόνου παιδιών δεν αφορά τα πρόσωπα (γονείς) που έχουν ήδη θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι 31-12-2010. Άλλωστε για τα πρόσωπα αυτά δεν διαψεύδεται καμία συνταξιοδοτική προσδοκία. Ο χρόνος παιδιών δεν επηρεάζει σε καμία περίπτωση τη μισθολογική εξέλιξη του υπαλλήλου αφού δεν συνιστά πραγματική δημόσια
υπηρεσία.
Διευκρινίσεις:

-Η αναγνώριση πλασματικού χρόνου αφορά παιδιά που βρίσκονται εν ζωή.
-Ο χρόνος αυτός λαμβάνεται υπόψη για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού
δικαιώματος και για την προσαύξηση της σύνταξης με την προϋπόθεση να έχει
συμπληρώσει ο/η υπάλληλος 15ετή πραγματική δημόσια υπηρεσία. Ως δημόσια
υπηρεσία νοείται η υπηρεσία που έχει διανυθεί στο Δημόσιο, σε ΟΤΑ ή σε ΝΠΔΔ
(στην Ελλάδα ή σε Χώρα μέλος της Ε.Ε.), με οποιαδήποτε σχέση εργασίας
δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου (π.χ. μονίμου υπαλλήλου, υπαλλήλου με θητεία,
υπαλλήλου με ΣΕΙΔΑΧ, υπαλλήλου με ΣΕΙΔΟΧ, ημερομισθίου κλπ).
- Το δικαίωμα αναγνώρισης του χρόνου αυτού μπορεί να ασκηθεί και από τους
δύο γονείς, αφού από καμιά διάταξη του νόμου δεν περιορίζεται η άσκηση του
δικαιώματος σε έναν από τους δύο γονείς. Το αντίθετο θα συνιστούσε παραβίαση
της συνταγματικής αρχής της ισότητας αφού θα επεφύλασσε διαφορετική
μεταχείριση έναντι του νόμου σε πρόσωπα που τελούν υπό τις ίδιες συνθήκες.
Υπενθυμίζεται ότι παρόμοια «διάκριση» των συζύγων στο παρελθόν για το
οικογενειακό επίδομα που αποτελεί «παρακολούθημα» της σύνταξης και όχι
«κύρια» παροχή κρίθηκε ως αντισυνταγματική θέτοντας σε δικαστικές
περιπέτειες επί μακρόν όλη τη Δημόσια Διοίκηση και τους ενδιαφερόμενους.
- Σε περίπτωση όμως που ο/η υπάλληλος (γονέας) έχει χρόνο ασφάλισης και σε
άλλο φορέα κύριας ασφάλισης ο πλασματικός χρόνος για παιδί ή για παιδιά
αναγνωρίζεται ως συντάξιμος σε έναν μόνο φορέα κατ΄ επιλογή. Άρα, όταν ο/η
υπάλληλος (γονέας) είναι ήδη συνταξιούχος του άλλου φορέα θα ζητείται
βεβαίωση για το αν έχει αναγνωρίσει ή όχι πλασματικό χρόνο παιδιού/παιδιών
στον φορέα από τον οποίο έχει συνταξιοδοτηθεί.
-Ο χρόνος παιδιών μπορεί μεν να συνιστά, εφόσον αναγνωρισθεί, συντάξιμο
χρόνο/χρόνο ασφάλισης, επειδή όμως δεν είναι χρόνος ασφάλισης που
αντιστοιχεί σε χρόνο υπηρεσίας (ημέρες εργασίας/ασφάλισης) δεν
συνυπολογίζεται στην απαιτούμενη 5ετία τακτικού - μονίμου υπαλλήλου
(1500ημέρες εργασίας/ασφάλισης) που πρέπει να έχει συμπληρωθεί στις
περιπτώσεις όπου το Δημόσιο ως απονέμων φορέας εφαρμόζει τις διατάξεις περί
διαδοχικής ασφάλισης.
- Ο αναγνωριζόμενος πλασματικός χρόνος για τα παιδιά, όσον αφορά τη
θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος, με ό,τι αυτό συνεπάγεται,
αντιμετωπίζεται συνταξιοδοτικά με τον ίδιο τρόπο που αντιμετωπίζεται για
τους άνδρες υπαλλήλους ο χρόνος της στρατιωτικής θητείας (με διαφοροποίηση
μόνο ως προς την καταβολή εισφοράς εξαγοράς του χρόνου αυτού).
-Ο/η υπάλληλος μπορεί να αναγνωρίσει και μέρος του συνολικού χρόνου που
δικαιούνται να αναγνωρίσει (σε μήνες).
-Μετά την εκτέλεση της σχετικής αναγνωριστικής πράξης από την αρμόδια
Διεύθυνση Συντάξεων, η πράξη αυτή δεν ανακαλείται ούτε τροποποιείται ως προς
τον αναγνωριζόμενο με αυτή χρόνο. Μπορεί πάντως ο/η υπάλληλος που έχει
αναγνωρίσει μέρος του συνολικού χρόνου που δικαιούται, να ζητήσει με νέα
αίτησή του την αναγνώριση του επί πλέον χρόνου που επιθυμεί.
Διαδικασία αναγνώρισης:
- Η αναγνώριση του πλασματικού χρόνου απαιτεί την καταβολή εκ μέρους του
γονέα εισφοράς εξαγοράς με ασφάλιστρο 6,67% (όση είναι και η εισφορά του
υπαλλήλου για την κύρια σύνταξη) που υπολογίζεται επί των συνταξίμων
αποδοχών του όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί κατά το χρόνο υποβολής της
σχετικής αίτησης. Ως συντάξιμες αποδοχές λαμβάνονται υπόψη εκείνες επί των
οποίων διενεργείται κράτηση για κύρια σύνταξη. Το ποσό της εισφοράς εξαγοράς
προκύπτει από τη σχέση:
Εισφορά εξαγοράς = (Συντάξιμες αποδοχές) Χ 6,67% Χ μήνες (που θα
αναγνωρισθούν).
-Για τον αναγνωριζόμενο χρόνο εκδίδεται αναγνωριστική πράξη από την αρμόδια
Διεύθυνση Συντάξεων μετά από αίτηση του γονέα συνοδευόμενη από τα απαραίτητα
δικαιολογητικά (Σχετικό έντυπο αίτησης συνοδεύει ως συνημμένο την παρούσα
εγκύκλιο).
-Η αίτηση από τον γονέα, μπορεί να υποβληθεί οποτεδήποτε ακόμα και κατά τη
συνταξιοδότηση αφού από καμία διάταξη του νόμου δεν προβλέπεται η υποβολή
της σχετικής αίτησης εντός συγκεκριμένης προθεσμίας.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

1.Η θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος με την αναγνώριση/προσμέτρηση ετών σπουδών σε καμιά περίπτωση δεν ανατρέχει πριν την 01-01-2011.

2.Ο αναγνωριζόμενος χρόνος σπουδών δεν επηρεάζει σε καμιά περίπτωση την μισθολογική εξέλιξη του υπαλλήλου αφού δεν συνιστά πραγματική δημόσια υπηρεσία.

3.Χρόνος σπουδών που συμπίπτει με συντάξιμο χρόνο/χρόνο ασφάλισης δεν μπορεί να αναγνωρισθεί συντάξιμος με βάση τις διατάξεις του άρθρου αυτού, δηλ. υπάλληλος ο/η οποίος/α απέκτησε το πτυχίο κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας/εργασίας του/της, με ασφάλιση, μπορεί να αναγνωρίσει μόνο εκείνο το χρόνο από τις σπουδές του/της που δεν συμπίπτει με το χρόνο εργασίας/ασφάλισής του/της.

4.Απαραίτητη προϋπόθεση για να προβεί ο/η υπάλληλος σε αναγνώριση ως συντάξιμων των ετών σπουδών είναι να έχει συμπληρώσει υπηρεσία 12 ετών (όχι κατ΄ ανάγκη δημόσια). Επομένως στην υπηρεσία αυτή συνυπολογίζεται, προκειμένου για τους άνδρες και ο χρόνος της στρατιωτικής θητείας (με ή χωρίς εξαγορά κατά περίπτωση), όχι όμως και ο πλασματικός χρόνος των παιδιών, για την  αναγνώριση του οποίου, απαραίτητη προϋπόθεση, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα στην ενότητα του άρθρου 6 της εγκυκλίου αυτής, είναι η συμπλήρωση 15ετούς πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας.

5.Ως χρόνος σπουδών λογίζεται ο κατά περίπτωση απαιτούμενος χρόνος σπουδών για την απόκτηση ενός μόνο πτυχίου ανώτερης ή ανώτατης σχολής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Ο εν λόγω χρόνος (διάρκεια σπουδών) είναι αυτός που προβλέπεται από τον οργανισμό ή από τη νομοθεσία που διέπει την λειτουργία της κάθε Σχολής κατά το χρόνο της αποφοίτησης και εκφράζεται μόνο σε ακέραια χρόνια.

6.Υπάλληλος που διαθέτει περισσότερα του ενός πτυχία, μπορεί να αναγνωρίσει ως χρόνο σπουδών το χρόνο που απαιτείτο για την απόκτηση του πτυχίου που χρησιμοποίησε για να διορισθεί ή να  μεταταγεί ή να ενταχθεί στη θέση που κατέχει, δηλ. στις περιπτώσεις αυτές ο χρόνος δεν υπολογίζεται αθροιστικά.

7.Ως χρόνος σπουδών λογίζεται επίσης και ο χρόνος εκείνος που διανύθηκε μετά τη συμπλήρωση του 17ου έτους της ηλικίας του/της υπαλλήλου σε μέση επαγγελματική σχολή και οδήγησε στην απόκτηση πτυχίου που χρησίμευσε για την πρόσληψη/διορισμό του/της υπαλλήλου.

8.Προκειμένου για υπαλλήλους με πτυχίο ΤΕΙ ως χρόνος σπουδών λογίζεται και το εξάμηνο της πρακτικής άσκησης που απαιτείται κατά το χρόνο της αποφοίτησής του/της για την απόκτηση του πτυχίου.

9.Χρόνος σπουδών που συμπίπτει με συντάξιμο χρόνο/χρόνο ασφάλισης δεν μπορεί να αναγνωρισθεί ως συντάξιμος.

10.Ειδικά, προκειμένου για τις νοσηλεύτριες (μαίες, επισκέπτριες αδερφές, αδερφές νοσοκόμες) θα μπορούν και αυτές που θεμελιώνουν δικαίωμα μετά την 01-01-2011 να μπορούν να αναγνωρίσουν τα κατά περίπτωση απαιτούμενα για την κτήση του πτυχίου τους (ακέραια) έτη σπουδών, εφόσον το πτυχίο αυτό χρησίμευσε για την πρόσληψη/τον διορισμό τους. Στις περιπτώσεις αυτές δεν θα μπορούν να τύχουν διπλού ευεργετήματος αναγνωρίζοντας ως συντάξιμο τον ίδιο χρόνο και με τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 1 περίπτ. μθ του Π.Δ. 169/2007 (Κώδικας Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων) ως χρόνο πρακτικής άσκησης κατά την διάρκεια της φοίτησης στις οικείες Σχολές. Αν πάλι επιλέξουν ν΄ αναγνωρίσουν ως συντάξιμο το χρόνο της πρακτικής τους άσκησης κατά την διάρκεια της φοίτησης τους στις οικείες Σχολές δεν θα έχουν το δικαίωμα να προβούν σε αναγνώριση ως συντάξιμου του συμπίπτοντος με τον χρόνο αυτό, χρόνου σπουδών. Τα παραπάνω είναι αυτονόητο ότι ισχύουν και για εκείνες που το πτυχίο της νοσηλεύτριας (μαίες, επισκέπτριες αδερφές, αδερφές νοσοκόμες) χρησίμευσε για την πρόσληψη/τον διορισμό τους στην Δευτεροβάθμια ή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

ΙΚΑ 35ΕΤΙΑ ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ

Από 1/1/2011 με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 2 του Ν.3863/2010 καταργείται η παρ.2 του άρθρου 10 του Ν.825/1978, στην οποία υπήρχαν πολλοί περιορισμοί ως προς τους χρόνους ασφάλισης που συνυπολογίζονται στην 35ετία.

Επομένως για τη συνταξιοδότηση με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 και 2 του Ν. 3863/2010, από 1/1/2011 και μετά, θα λαμβάνονται ως χρόνοι ασφάλισης, εκτός από τους αναφερόμενους στο Γ99/1/12/25.1.2011 Γενικό Έγγραφο της Δ/νσης Εσόδων-Ασφάλισης και:

1. χρόνος ασφάλισης από αυτοτελή απασχόληση

2. χρόνος ασφάλισης άνω των 300 ημερών κατ' έτος 

Δημήτριος Κ. Νούσκας
Δικηγόρος-Εργατολόγος

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΝΟΥΣΚΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Σάββατο, 19 Μαρτίου 2011

ΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ

1. Αίτηση

2. Ασφαλιστικά βιβλιάρια - στοιχεία του Ι.Κ.Α. -Ε.Τ.Α.Μ. ή και άλλων φορέων και σε περίπτωση έλλειψής τους, απόφαση ή βεβαίωση των φορέων για το αν υπήρξε ασφάλιση σε αυτούς, κατά τον χρόνο σπουδών του ασφαλισμένου.
Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνεται:
• Ότι για τον ζητούμενο προς αναγνώριση χρόνο δεν έχει λάβει χώρα ασφάλιση σε άλλο φορέα κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο.
• Ο αιτούμενος αριθμός ημερών αναγνώρισης.
• Τα χρονικά διαστήματα στα οποία εμπίπτει ο ζητούμενος προς αναγνώριση χρόνος.
• Ότι ο ζητούμενος προς αναγνώριση χρόνος δεν έχει αναγνωρισθεί σε άλλο φορέα.
• Ο τρόπος εξόφλησης της εισφοράς εξαγοράς ( με δόσεις, εφάπαξ ή με παρακράτηση από την σύνταξη).

3. Επικυρωμένο Αντίγραφο Πτυχίου ή διπλώματος της σχολής φοίτησης. Αν η φοίτηση πραγματοποιήθηκε σε ανώτατη ή ανώτερη σχολή της αλλοδαπής, θα πρέπει το Πτυχίο να έχει αναγνωρισθεί ως ισότιμο με τα απονεμόμενα από τα Ελληνικά ανώτατα ή ανώτερα εκπαιδευτικά Ιδρύματα ή από την εκάστοτε αρμόδια Δημόσια Ελληνική αρχή {(Υπουργείο ή από το Διαπανεπιστημιακό Κέντρο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών της Αλλοδαπής (ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.), σήμερα Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή από τον Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.) ή από το Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Ι.Τ.Ε.), κ.α.}.

4. Βεβαίωση της οικείας σχολής για τον προβλεπόμενο χρόνο φοίτησης σ' αυτήν, καθώς και την συνολική χρονική περίοδο φοίτησης του αιτούντος. Σε περίπτωση που ο προβλεπόμενος χρόνος φοίτησης αναφέρεται στο Πτυχίο ή στο Δίπλωμα δεν απαιτείται η βεβαίωση.
Βεβαίωση επίσης δεν απαιτείται και για τις περιπτώσεις όπου η οικεία σχολή έχει ενταχθεί σε άλλο εκπαιδευτικό ίδρυμα ή έχει διακόψει τη λειτουργία της. Στις περιπτώσεις αυτές θα πρέπει να προσκομίζεται σχετικό έγγραφο του εποπτεύοντος φορέα, (Υπουργείο Παιδείας κ.λ.π.).

5. Φωτοτυπία του δελτίου της αστυνομικής ταυτότητας (για τα πρόσωπα που ζητούν την αναγνώριση του χρόνου στις μέσες επαγγελματικές σχολές).

ΔΗΜΟΣΙΟ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ


1. Αίτηση

2. Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών στο οποίο να αναφέρονται αναλυτικά οι τυχόν προϋπηρεσίες (ακριβή χρονικά διαστήματα)

3. Βεβαίωση για το χρόνο ασφάλισης που έχει τυχόν διανυθεί στην ασφάλιση άλλου ασφαλιστικού φορέα (το δικαιολογητικό αυτό υποβάλλεται μόνο από όσους έχουν προσληφθεί/διορισθεί για πρώτη φορά στο Δημόσιο μετά την 1/1/1983).

4. Πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτουν τα απαιτούμενα έτη φοίτησης για τη
λήψη του βασικού πτυχίου αλλά και το ακριβές χρονικό διάστημα (από…….. έως…….)

5. Πρόσφατη βεβαίωση αποδοχών (του μήνα υποβολής της σχετικής αίτησης).

6. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνετε ότι το χρόνο του οποίου ζητάτε την αναγνώριση δεν τον χρησιμοποιήσατε ούτε θα τον χρησιμοποιήσετε για να πάρετε σύνταξη από άλλο φορέα κύριας ασφάλισης και τον τρόπο εξόφλησης της εισφοράς εξαγοράς (με δόσεις ή εφάπαξ).

7. Φωτοτυπία του δελτίου της αστυνομικής σας ταυτότητας

ΔΗΜΟΣΙΟ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΕΚΝΩΝ


1. Αίτηση

2. Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών στο οποίο να αναφέρονται αναλυτικά οι
τυχόν προϋπηρεσίες (ακριβή χρονικά διαστήματα)

3. Βεβαίωση για τον χρόνο ασφάλισης που έχει τυχόν διανυθεί στην ασφάλιση άλλου
ασφαλιστικού φορέα (το δικαιολογητικό αυτό υποβάλλεται μόνο από όσους έχουν
προσληφθεί/διορισθεί για πρώτη φορά στο Δημόσιο μετά την 1/1/1983).

4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

5. Πρόσφατη βεβαίωση αποδοχών (του μήνα υποβολής της σχετικής αίτησης).

6. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνετε:
ότι τον χρόνο του οποίου ζητάτε την αναγνώριση δεν τον χρησιμοποιήσατε ούτε θα
τον χρησιμοποιήσετε για να πάρετε σύνταξη από άλλο φορέα κύριας ασφάλισης και τον τρόπο εξόφλησης της εισφοράς εξαγοράς (με δόσεις ή εφάπαξ).

7. Φωτοτυπία του δελτίου της αστυνομικής σας ταυτότητας.