Δευτέρα, 25 Ιουνίου 2012

ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (ΕΚΑΣ) 2012 ΟΡΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΟΣΑ ΚΛΙΜΑΚΕΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΚΑΣ

Α.Το συνολικό καθαρό ετήσιο εισόδημα από συντάξεις (κύριες, επικουρικές και βοηθήματα), μισθούς, ημερομίσθια και λοιπά επιδόματα να μην υπερβαίνει το ποσό των 8.472,09 ευρώ.
Από το ανωτέρω εισόδημα αφαιρούνται μόνο τα ποσά που αντιστοιχούν:
α.στη σύνταξη αναπήρων και θυμάτων πολεμικής περιόδου κατά την εκτέλεση της στρατιωτικής υπηρεσίας.
β.στην ισόβια σύνταξη που χορηγεί σε πολύτεκνες μητέρες βάσει του άρθρου 63 του Ν.1892/1990, όπως ισχύει και
γ.στα προνοιακά βοηθήματα του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Β.Το συνολικό ετήσιο ατομικό φορολογητέο, καθώς κι απαλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα να μην υπερβαίνει τα 9.884,11 ευρώ.

Γ.Το συνολικό ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο, καθώς κι απαλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα να μην υπερβαίνει τα 15.380,90 ευρώ.

Για τον έλεγχο πλήρωσης των ανωτέρω εισοδηματικών κριτηρίων λαμβάνονται υπόψη τα εισοδήματα που δηλώθηκαν με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του προηγούμενου οικονομικού έτους, δηλαδή προκειμένου για το τρέχον έτος εξετάζεται η δήλωση φορολογίας εισοδήματος του έτους 2011.

Δ.Το συνολικό ακαθάριστο ποσό κύριας και επικουρικής σύνταξης που καταβάλλεται στο συνταξιούχο το Μάρτιο του 2012 -στο οποίο συμπεριλαμβάνονται και τα πάσης φύσεως επιδόματα, εκτός από τα επιδόματα εορτών και επιδόματος αδείας- δεν υπερβαίνει το ποσό των 850,00 ευρώ.

Ε. Όριο ηλικίας

Οι συνταξιούχοι γήρατος και θανάτου να συμπληρώνουν από την 1.1.2012 το 60ό έτος της ηλικίας τους.Δεν απαιτείται η συμπλήρωση του ανωτέρω ορίου ηλικίας στις περιπτώσεις συνταξιούχων λόγω αναπηρίας και παιδιών που λαμβάνουν σύνταξη θανάτου του γονέα τους.
Ποσό επιδόματος
Η κλιμάκωση στο ποσό του ΕΚΑΣ, με βάση τα συνολικά ποσά εισοδήματος από συντάξεις (κύριες, επικουρικές κλπ), καθώς και από μισθούς, ημερομίσθια  και λοιπά επιδόματα, διαμορφώνεται αντίστοιχα για το έτος 2011 ως εξής:
α.για συνολικά ποσά εισοδήματος μέχρι 7.715,65 ευρώ καταβάλλεται επίδομα 230,00 ευρώ κατά μήνα.
β.για συνολικά ποσά εισοδήματος από 7.715,66 ευρώ μέχρι του ποσού των 8.018,26 ευρώ καταβάλλεται επίδομα 172,50 ευρώ κατά μήνα.
γ.για συνολικά ποσά εισοδήματος από 8.018,27 ευρώ μέχρι του ποσού των 8.219,93 ευρώ καταβάλλεται επίδομα 115,00 ευρώ κατά μήνα.
δ.για συνολικά ποσά εισοδήματος από 8.219,94 ευρώ μέχρι του ποσού των 8.472,09 ευρώ καταβάλλεται επίδομα 57,50 ευρώ κατά μήνα.
Τα παραπάνω ποσά χορηγούνται σε όσους συνταξιούχους γήρατος και αναπηρίας λαμβάνουν πλήρη σύνταξη.

Σε όσα από τα ανωτέρω πρόσωπα λαμβάνουν μειωμένη σύνταξη γήρατος (λόγω ορίου ηλικίας) ή μειωμένη σύνταξη αναπηρίας, το δικαιούμενο Ε.ΚΑ.Σ. ισούται με τα 2/3 των ανωτέρω πλήρων ποσών Ε.ΚΑ.Σ.

Στις περιπτώσεις συνταξιούχων λόγω αναπηρίας, η οποιαδήποτε μεταβολή στο ποσοστό αναπηρίας εντός του ίδιου ημερολογιακού έτους, στο οποίο καταβάλλεται το Ε.Κ.Α.Σ., δεν επιφέρει μεταβολή στο ποσό του επιδόματος.
Στην περίπτωση συνδικαιούχων σύνταξης θανάτου-δικαιούχων του Ε.ΚΑ.Σ., το ποσό του επιδόματος επιμερίζεται στους συνδικαιούχους κατά τα ίδια ποσοστά επιμερισμού της σύνταξης.
ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΟΣΟΥ ΕΚΑΣ (ΜΕ ΕΙΔΙΚΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Με τις διατάξεις του Ν.3996/2011 θεσπίστηκε πρόσθετη χορήγηση ΕΚΑΣ, ύψους 30,00 ευρώ κατά μήνα, εφόσον υπάρχει μόνιμη διαμονή στη χώρα και το ηλικιακό κριτήριο των 60 ετών (για συνταξιούχους γήρατος και θανάτου), με τα ακόλουθα εισοδηματικά κριτήρια:

Α.Το συνολικό καθαρό ετήσιο εισόδημα από συντάξεις (κύριες, επικουρικές και βοηθήματα), μισθούς, ημερομίσθια και λοιπά επιδόματα κυμαίνεται από 8.472,10 ευρώ μέχρι 9.200,00 ευρώ. 
Από το ανωτέρω εισόδημα αφαιρούνται μόνο τα ποσά που αντιστοιχούν:
α.στη σύνταξη αναπήρων και θυμάτων πολεμικής περιόδου κατά την εκτέλεση της στρατιωτικής υπηρεσίας.
β.στην ισόβια σύνταξη που χορηγεί σε πολύτεκνες μητέρες βάσει του άρθρου 63 του Ν.1892/1990, όπως ισχύει και
γ.στα προνοιακά βοηθήματα του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Β. Το συνολικό ετήσιο ατομικό φορολογητέο καθώς και απαλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.884,11 ευρώ.

Γ. Το συνολικό ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο καθώς και απαλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 13.500,00 ευρώ.

Το συνολικό ακαθάριστο ποσό κύριας και επικουρικής σύνταξης που καταβάλλεται στο συνταξιούχο το Μάρτιο του 2012 -στο οποίο συμπεριλαμβάνονται και τα πάσης φύσεως επιδόματα, εκτός από τα επιδόματα εορτών και επιδόματος αδείας- δεν υπερβαίνει το ποσό των 850,00 ευρώ.

Το ποσό των 30,00 ευρώ μειώνεται κατά το 1/3 σε περίπτωση συνταξιούχων με μειωμένη σύνταξη γήρατος και αναπηρίας.
ΧΡΟΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
Η εξέταση της πλήρωσης των εισοδηματικών κριτηρίων για τη χορήγηση του ΕΚΑΣ του 2012 έγινε με τη σύνταξη Ιουνίου 2012.

Να επισημανθεί ότι το ποσό του ΕΚΑΣ δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές εισφορές υπέρ κλάδου ασθενείας, ούτε στην Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων.

Δημήτριος Κ. Νούσκας
Δικηγόρος-Εργατολόγος

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΝΟΥΣΚΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια και ερωτήματά σας εδώ