Τρίτη, 4 Φεβρουαρίου 2014

Η ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΟΑΕΕ ΚΑΙ ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΗΣ - ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΟΥΝ ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ

Από τα πιο φλέγοντα θέματα στις σχέσεις του πολίτη με τους ασφαλιστικούς φορείς, αποτελούσε και αποτελεί η προσωρινή σύνταξη των υποψηφίων συνταξιούχων και το με ποιους όρους και προϋποθέσεις απονέμεται.
Πλέον η προσωρινή σύνταξη από τον ΟΑΕΕ απονέμεται στους ασφαλισμένους που τη δικαιούνται, ακόμα και αν απαιτείται αναγνώριση χρόνων για θεμελίωση ή ακόμα και αν διακόπτουν το ασκούμενο επάγγελμα και υποβάλουν τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά μεταγενέστερα της υποβολής του συνταξιοδοτικού αιτήματος με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:

1.Χορήγηση προσωρινής σύνταξης μετά την αναγνώριση χρόνων για θεμελίωση

Συνταξιοδότηση με χρόνο ΟΑΕΕ

Μετά την έκδοση της πράξης αναγνώρισης, εφόσον δεν είναι δυνατή η απονομή οριστικής σύνταξης σε διάστημα τριών μηνών (από την έκδοση της πράξης αναγνώρισης), θα απονέμεται προσωρινή σύνταξη στους δικαιούχους εντός της από το νόμο οριζόμενης προθεσμίας των 45 ημερών από την αναγνώριση. 

Συνταξιοδότηση με διαδοχική ασφάλιση

Μετά την έκδοση της πράξης αναγνώρισης, εφόσον δεν είναι δυνατή η απονομή οριστικής σύνταξης σε διάστημα έξι μηνών (από την έκδοση της πράξης αναγνώρισης), θα απονέμεται προσωρινή σύνταξη στους δικαιούχους εντός της από το νόμο οριζόμενης προθεσμίας των 75 ημερών από την αναγνώριση.

Οφειλή από ασφαλιστικές εισφορές ή οποιαδήποτε άλλη αιτία

Προσωρινή σύνταξη δεν απονέμεται, εάν κατά την υποβολή του συνταξιοδοτικού αιτήματος οφείλεται -συμπεριλαμβανομένης και της οφειλής από αναγνώριση χρόνων- ποσό μεγαλύτερο του 30πλασίου του κατωτάτου ορίου συντάξεων γήρατος του ΟΑΕΕ, με ανώτατο όριο το ποσό των 20.000 ευρώ.
Όπου, λοιπόν, με το συνυπολογισμό του οφειλόμενου από αναγνώριση ποσού, προκύπτει ποσό συνολικής οφειλής μεγαλύτερο του προβλεπόμενου, το αίτημα προσωρινής σύνταξης θα απορρίπτεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 38 Ν. 3996/2011. Ενδεχόμενη καταβολή μέρους της οφειλής μετά το αίτημα συνταξιοδότησης, έτσι ώστε αυτή να περιοριστεί σε ποσό ίσο ή μικρότερο του προβλεπόμενου ορίου, δεν οδηγεί σε απονομή προσωρινής σύνταξης, διότι το ανώτερο όριο οφειλής εξετάζεται κατά την υποβολή του συνταξιοδοτικού αιτήματος.
Ενδεχόμενη πλήρης εξόφληση των εισφορών από αναγνώριση -ακόμα και μετά το αίτημα συνταξιοδότησης- επιτρέπει την απονομή προσωρινής σύνταξης, διότι δεν υφίσταται άλλη οφειλή που να υπερβαίνει το προβλεπόμενο όριο.

2.Χορήγηση προσωρινής σύνταξης μετά τη διακοπή του επαγγέλματος και την προσκόμιση των σχετικών δικαιολογητικών 

Κατά την υποβολή του συνταξιοδοτικού αιτήματος, όπως προβλέπεται από τον Κανονισμό Ασφαλιστικής Λειτουργίας του ΟΑΕΕ, ο υπάλληλος που παραλαμβάνει, ελέγχει την πληρότητα των δικαιολογητικών που υποβάλλονται και σε περίπτωση που υπάρχουν ελλείποντα, οφείλει να ενημερώσει τον υποψήφιο συνταξιούχο, ενυπόγραφα επί του σώματος της αίτησης, για την υποχρέωσή του να υποβάλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέσα σε τρίμηνη προθεσμία, που αρχίζει από την ίδια ημερομηνία.
Μετά την εκπρόθεσμη προσκόμιση των δικαιολογητικών, εντός τριμήνου από την υποβολή του συνταξιοδοτικού αιτήματος και της ενυπόγραφης ενημέρωσης του ασφαλισμένου, η υπηρεσία θα προβαίνει σε χορήγηση προσωρινής σύνταξης, μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία των 45 ή 75 ημερών, η οποία ξεκινά από την ημερομηνία υποβολής του συνταξιοδοτικού αιτήματος.
Μετά την πάροδο της τρίμηνης προθεσμίας το αίτημα για χορήγηση προσωρινής σύνταξης απορρίπτεται.

Οι χρόνοι επιδοτούμενης ανεργίας, επιδοτούμενης ασθένειας, κύησης, λοχείας και αναπηρικής σύνταξης συνυπολογίζονται υπό προϋποθέσεις στο συντάξιμο χρόνο για θεμελίωση, χωρίς όμως να απαιτείται διαδικασία αναγνώρισης. Συνεπώς είναι δυνατή η απονομή προσωρινής σύνταξης στους δικαιούχους με συνυπολογισμό των χρόνων αυτών.
Πρέπει να γίνει ειδική μνεία στο ότι η υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών εντός της τρίμηνης προθεσμίας από την υποβολή του συνταξιοδοτικού αιτήματος, συνδέεται απόλυτα με την υποχρέωση του υπαλλήλου που παραλαμβάνει, να ελέγχει την πληρότητα των δικαιολογητικών που προσκομίζονται και να ενημερώνει ενυπόγραφα τον υποψήφιο συνταξιούχο για την υποχρέωση υποβολής τους εντός της προβλεπόμενης τρίμηνης προθεσμίας. Η υποχρέωση αυτή, η οποία υφίσταται σε κάθε συνταξιοδοτικό αίτημα, προσωρινής ή οριστικής συνταξιοδότησης, καθίσταται ιδιαιτέρως σημαντική στην περίπτωση, κατά την οποία, ο υποψήφιος συνταξιούχος, όντας αυτοκινητιστής, κατέχει επαγγελματική άδεια οδήγησης, την οποία οφείλει να προσκομίσει. Επειδή η κατάθεση του συγκεκριμένου παραστατικού καθορίζει την ημερομηνία έναρξης του συνταξιοδοτικού δικαιώματος, θα πρέπει οι αρμόδιοι υπάλληλοι, με ευθύνη τους, να ενημερώνουν οπωσδήποτε τον ενδιαφερόμενο, ενυπόγραφα, με την ένδειξη ότι το δικαίωμα στη σύνταξη θα αρχίσει από τον επόμενο της κατάθεσης της επαγγελματικής άδειας οδήγησης μήνα.

Πρέπει στο σημείο αυτό να τονίσουμε ότι οι υποψήφιοι συνταξιούχοι, οφείλουν να είναι ιδιαιτέρως προσεκτικοί και να ενημερώνονται για τα ασφαλιστικά-συνταξιοδοτικά τους δικαιώματα αποκλειστικά από ειδικούς νομικούς, καθώς οι νομοθετικές αλλαγές που λαμβάνουν χώρα είναι συνεχείς και αδιάκοπες, ενώ τα δεδομένα του σήμερα πολλές φορές αποτελούν παρελθόν για το αύριο. Η κατοχύρωση/θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, σε συνδυασμό με την αναγνώριση ή μη πλασματικών ετών, αναλόγως της κάθε ξεχωριστής περίπτωσης, αποτελεί το κρισιμότερο στάδιο στον ασφαλιστικό βίο του υποψηφίου συνταξιούχου. Είναι επιβεβλημένο να κινηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ώστε να κατοχυρώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα με τους ευνοϊκότερους για αυτόν όρους και προϋποθέσεις, "κλειδώνοντας" χαμηλότερα ηλικιακά όρια και γλυτώνοντας έως και αρκετά χρόνια πρόσθετης εργασίας.

Δημήτριος Κ. Νούσκας
Δικηγόρος-Εργατολόγος

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΝΟΥΣΚΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΑΘΗΝΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια και ερωτήματά σας εδώ