Κυριακή, 1 Οκτωβρίου 2017

ΝΕΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ-ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ-ΠΟΙΟΙ ΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟ ΤΟ PENALTY ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ή ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ-ΠΟΙΕΣ ΟΙ ΠΑΓΙΔΕΣ ΚΑΙ ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΕΝΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΝΑ ΥΠΑΧΘΕΙ ΣΤΟ ΠΡΟΪΣΧΥΟΝ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΚΑΙ ΝΑ ΓΛΥΤΩΣΕΙ ΤΟ PENALTY ΤΟΥ 60%


Στη νέα εγκύκλιο του ΕΦΚΑ αναφέρονται οι όροι και οι προϋποθέσεις, όπως ισχύουν με το νόμο 4387/2016.

Τα βασικά σημεία της εγκυκλίου έχουν ως εξής:

Το νέο νομοθετικό πλαίσιο καταλαμβάνει τους συνταξιούχους εξ ιδίου δικαιώματος λόγω γήρατος

Α.Του Δημοσίου, συμπεριλαμβανομένων των προσώπων που περιγράφονται στην παρ.3 του άρθρου 4 του νόμου αυτού, οι οποίοι:

1.Υπάγονται στις διατάξεις των νόμων 1897/1990 και 1977/1991

2.Δικαιούνται πολεμική σύνταξη ή σύνταξη αναπήρου οπλίτη ειρηνικής περιόδου ή σύνταξη Εθνικής Αντίστασης ΟΓΑ ή ανασφάλιστου Αγωνιστή Εθνικής Αντίστασης.

3.Οι λογοτέχνες-καλλιτέχνες που δικαιούνται σύνταξη από το Δημόσιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.3075/2002.

4.Λαμβάνουν προσωπική σύνταξη.

5.Δικαιούνται σύνταξη λόγω ανικανότητας ή λόγω θανάτου που προήλθε πρόδηλα και αναμφισβήτητα εξαιτίας της υπηρεσίας και ένεκα ταύτης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 169/2007 σε συνδυασμό με αυτές του Π.Δ. 168/2007 την ημερομηνία ανάληψης εργασίας/δραστηριότητας.

2.Σε όσους είχαν ήδη καταστεί συνταξιούχοι μέχρι και τις 12.05.2016 και αναλαμβάνουν εργασία/δραστηριότητα από τις 13.05.2016 και μετά.

Το νέο καθεστώς απασχόλησης των συνταξιούχων αφορά επιπροσθέτως και τα εξής πρόσωπα:

1.Τα αιρετά όργανα Ο.Τ.Α.
2.Τους διοικητές, υποδιοικητές, προέδρους, αντιπροέδρους και τα μέλη των συλλογικών οργάνων διοίκησης των Ν.Π.Δ.Δ.
3.Τους προέδρους, αντιπροέδρους και τα μέλη των ανεξάρτητων διοικητικών αρχών.
4.Τους προέδρους, αντιπροέδρους, διευθύνοντες συμβούλους και τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων, καθώς και το πάσης φύσεως προσωπικό τωνΝ.Π.Ι.Δ. που ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται απτακτικά από τον Κρατικό Προϋπολογισμό ή είναι δημόσιες επιχειρήσεις κατά την έννοια των παραγράφων 1,2, και 3 του άρθρου 1 του ν. 3429/2005 (εξαιρούνται οι εταιρίες που υπάγονται στο Κεφάλαιο Β' του ν. 3429/2005 , εφόσον το Δημόσιο ή τα νομικά πρόσωπα των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 1 του ίδιου νόμου, κατέχουν μόνα ή από κοινού ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου μικρότερο του πενήντα τοις εκατό (50%), οι Τράπεζες, καθώς κια οι εταιρίες, στις οποίες το Δημόσιο, αν και πλειοψηφών μέτοχος, δεν ασκεί τη διοίκηση και διαχείρισή τους)

Οι ρυθμίσεις του άρθρου 20 δεν εφαρμόζονται στους συνταξιούχους:

1.Με ημερομηνία έναρξης συνταξιοδότησης και ανάληψης εργασίας ή αυτοαπασχόλησης πριν από τις 13.05.2016, για τους οποίους εξακολουθεί να εφαρμόζεται το προγενέστερο του ν.4387/2016 νομοθετικό πλαίσιο για την απασχόληση συνταξιούχων,, όπως ισχύει κατά περίπτωση.

2.Οι οποίοι αναλαμβάνουν εργασία/δραστηριότητα για την οποία δεν προκύπτει υποχρέωση ασφάλισης στον ΕΦΚΑ, ακόμα και αν προκύπτει εισόδημα.

3.Λόγω αναπηρίας.

4.Λόγω θανάτου.

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ-ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ

1.Καταβολή μειωμένης σύνταξης( κύριας και επικουρικής)

Όταν οι συνταξιούχοι στους οποίους εφαρμόζονται οι κοινοποιούμενες διατάξεις αναλαμβάνουν εργασία ή δραστηριότητα ή αποκτούν ιδιότητα υποχρεωτικώς υπακτέα στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ για όσο χρόνο απασχολούνται ή διατηρούν την ιδιότητα ή τη δραστηριότητα, εξακολουθούν να λαμβάνουν την κύρια και την επικουρική σύνταξή τους, αλλά το ακαθάριστο ποσό αυτών θα καταβάλλεται μειωμένο κατά 60%. Κατά το διάστημα αυτό για τον απασχολούμενο συνταξιούχο καταβάλλονται οι ασφαλιστικές εισφορές, σύμφωνα με τις ειδικές προβλέψεις των οικείων διατάξεων του ν. 4387/2016

Αναστολή καταβολής σύνταξης.

Στην περίπτωση που οι ανωτέρω συνταξιούχοι αναλάβουν εργασία ή δραστηριότητα σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης αναστέλλεται η καταβολή τόσο της κύριας όσο και της επικουρικής σύνταξής τους για όσο χρόνο διαρκεί η παροχή της  εργασίας τους ή των υπηρεσιών τους ή η δραστηριότητά τους.

Πρέπει στο σημείο αυτό να τονίσουμε ότι οι υποψήφιοι συνταξιούχοι, οφείλουν να είναι ιδιαιτέρως προσεκτικοί και να ενημερώνονται για τα ασφαλιστικά-συνταξιοδοτικά τους δικαιώματα αποκλειστικά από εξειδικευμένους στη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος νομικούς, καθώς οι νομοθετικές αλλαγές που λαμβάνουν χώρα είναι συνεχείς και αδιάκοπες. Η θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, σε συνδυασμό με την αναγνώριση ή μη πλασματικών ετών, αναλόγως της κάθε ξεχωριστής περίπτωσης, αποτελεί το κρισιμότερο στάδιο στον ασφαλιστικό βίο του υποψηφίου συνταξιούχου. Είναι επιβεβλημένο να κινηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, εκμεταλλευόμενος την υπαγωγή του σε θετικές για αυτόν ρυθμίσεις και αποφεύγοντας παράλληλα τις διατάξεις "παγίδες", ώστε να θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα με τους ευνοϊκότερους για αυτόν όρους και προϋποθέσεις, "κλειδώνοντας" χαμηλότερα ηλικιακά όρια και γλυτώνοντας έως και αρκετά χρόνια πρόσθετης εργασίας.  

Και όπως πάντα, όλες οι αλλαγές που θα νομοθετηθούν στο ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό σύστημα της χώρας, θα δημοσιεύονται άμεσα στον παρόντα ιστότοπο, με σκοπό την έγκυρη και ταχύτατη ενημέρωση όλων των ασφαλισμένων. 


Δημήτριος Κ. Νούσκας
  Δικηγόρος Εργατολόγος

https://www.facebook.com/dimitris.nouskas.lawyer/ 
http://dikigoros-sintakseis-neo-asfalistiko.blogspot.gr/

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΟΥΣΚΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΑΘΗΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
tel:2310545445 mob:6937174399
Αποστολή mail με την υπόθεσή σας στο
dimitris.nouskas.law@gmail.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια και ερωτήματά σας εδώ