Παρασκευή, 13 Ιουλίου 2012

ΙΚΑ:ΣΥΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΑΕΔ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗΣ ΤΩΝ 100 ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΑΤ' ΕΤΟΣ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Μία πολύ σημαντική εξέλιξη, που ευνοεί όσους ασφαλισμένους επιθυμούν να συνταξιοδοτηθούν με μειωμένη σύνταξη, συντελείται με τη νέα διευκρινιστική εγκύκλιο του ΙΚΑ.      
     
Σύμφωνα με τις διατάξεις του α.ν. 1846/1951, όπως ισχύει, οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ δικαιούνται σύνταξη λόγω γήρατος μειωμένη κατά 1/200 για κάθε μήνα που υπολείπεται μέχρι τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας για τη χορήγηση πλήρους σύνταξης, εφόσον συμπληρώνουν τον ελάχιστο απαιτούμενο αριθμό ημερών ασφάλισης για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος και την ειδική προϋπόθεση των 100 ημερομισθίων κατ' έτος την τελευταία πενταετία πριν την υποβολή της αίτησης για συνταξιοδότηση. Το όριο ηλικίας για τη χορήγηση μειωμένης σύνταξης είναι το 60ό έτος της ηλικίας για τους άντρες και τα μεταβατικά όρια ηλικίας από το 55ο έως το 60ό έτος, ανάλογα με το έτος θεμελίωσης, για τις γυναίκες.
     
Ως χρόνος ασφάλισης για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν. 2084/1992, όπως ισχύουν για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα λόγω γήρατος με όρους και προϋποθέσεις που ίσχυαν μέχρι 31.12.2010 λογίζεται, εκτός από το χρόνο πραγματικής ασφάλισης και ο χρόνος επιδότησης λόγω τακτικής ανεργίας, και μέχρι 200 ημέρες, την τελευταία δεκαετία πριν από την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης.
      
Με τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν. 2084/1992, όπως ισχύουν με την αντικατάστασή τους από το άρθρο 10 παρ. 18 του Ν.3863/2010 σε συνδυασμό με το άρθρο 40 Ν.3996/2011, για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα με όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν και διαμορφώνονται από 01.01.2011 και εφεξής, με βάση δηλαδή τις αυξημένες χρονικές και ηλικιακές προϋποθέσεις, ως χρόνος ασφάλισης λογίζεται, μεταξύ άλλων, και ο χρόνος επιδότησης λόγω τακτικής ανεργίας και μέχρι 300 ημέρες, ανεξαρτήτως του πότε  επιδοτήθηκαν στη διάρκεια του ασφαλιστικού τους βίου.

Aπό τα παραπάνω συνάγεται ότι ο χρόνος επιδότησης λόγω τακτικής ανεργίας συνυπολογίζεται για τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος των ασφαλισμένων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τόσο για τη λήψη πλήρους, όσο και για τη λήψη μειωμένης σύνταξης.
       
Σύμφωνα με τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, ο χρόνος επιδότησης λόγω τακτικής ανεργίας συνυπολογίζεται προς συμπλήρωση των ελαχίστων προϋποθέσεων για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος σε κάθε περίπτωση, δηλαδή όχι μόνο για τη λήψη πλήρους, αλλά και για τη λήψη μειωμένης σύνταξης, ενώ στην περίπτωση, κατά την οποία, ο ασφαλισμένος δε συμπληρώνει κατά την πενταετία που προηγείται της αίτησης συνταξιοδότησης 100 ημέρες εργασίας κατ' έτος, προκειμένου να λάβει μειωμένη σύνταξη λόγω γήρατος, δύνανται να συνυπολογίζονται, για τη συμπλήρωσή τους, οι ημέρες επιδότησης λόγω τακτικής ανεργίας και μέχρι 200. Δεν υφίσταται όμως η δυνατότητα μετάθεσης των χρονικών σημείων έναρξης και λήξης της κρίσιμης πενταετίας σε χρόνο προγενέστερο των πέντε ετών από την υποβολή της αίτησης για συνταξιοδότηση. 

Στο σημείο αυτό πρέπει να τονίσουμε ότι για να ληφθεί υπόψη ο ανωτέρω χρόνος επιδοτούμενης ανεργίας για τη συμπλήρωση των 100 ημερών ασφάλισης κατ' έτος θα πρέπει η επιδότηση λόγω τακτικής ανεργίας να έχει λάβει χώρα κατά την κρίσιμη ως προς τη θεμελίωση πενταετία και φυσικά στο έτος εκείνο, στο οποίο εντοπίζεται το έλλειμμα της ειδικής προϋπόθεσης των 100 ημερών, προκειμένου να θεμελιωθεί συνταξιοδοτικό δικαίωμα για τη λήψη μειωμένης σύνταξης.

Ο ανωτέρω χρόνος επιδοτούμενης ανεργίας μπορεί να ληφθεί υπόψη, στην περίπτωση των ασφαλισμένων γναικών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, και για την πλήρωση των προϋποθέσεων μειωμένης σύνταξης λόγω γήρατος μέχρι 31.12.2010 και με βάση τα ισχύοντα μέχρι 31.12.2010 όρια ηλικίας.

Ο χρόνος επιδοτούμενης ανεργίας που μπορεί να ληφθεί υπόψη για τη συμπλήρωση της ειδικής προϋπόθεσης των 100 ημερών ασφάλισης την κρίσιμη πενταετία μπορεί να ανέλθει μέχρι 200 ή 300 ημέρες, ανάλογα με τη διάταξη που εφαρμόζεται και αφορά το μέγιστο επιτρεπτό χρόνο επιδοτούμενης ανεργίας που συνυπολογίζεται.
Αντίθετα, δεν είναι δυνατός ο συνυπολογισμός άλλων χρόνων, που μπορεί να αναφέρονται στο διάστημα της κρίσιμης πενταετίας, όπως η αναγνώριση των κενών διαστημάτων ασφάλισης,  για τη συμπλήρωση της ειδικής προϋπόθεσης των 100 ημερών ασφάλισης την τελευταία πενταετία πριν την υποβολή του αιτήματος συνταξιοδότησης.
 Δημήτριος Κ. Νούσκας
Δικηγόρος-Εργατολόγος

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΝΟΥΣΚΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ-ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΟΣ
ΑΘΗΝΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
tel:2310545445 mobile:6937174399 
Facebook page 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια και ερωτήματά σας εδώ