Πέμπτη, 25 Οκτωβρίου 2012

ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΟ ΙΚΑ ΝΕΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Όπως προκύπτει από τις διατάξεις του άρθρου 10, παρ. 11 και παρ. 13 του Ν.3863/2010, σε συνδυασμό με τη διάταξη του άρθρου 145 παρ. 3 του Ν.3655/2008, οι γυναίκες που ασφαλίστηκαν για πρώτη φορά πριν την 01.01.1993 (παλιές ασφαλισμένες), εφόσον δεν εμπίπτουν στην εξαίρεση του άρθρου 40 του Ν.3996/2011, που αφορά την κατοχύρωση του 60ού έτους της ηλικίας για πλήρη συνταξιοδότηση, προκειμένου να δικαιούνται μειωμένη ή πλήρη σύνταξη λόγω γήρατος, ακολουθούν τα όρια ηλικίας που ισχύουν και διαμορφώνονται από 01.01.2011 και εξής, με αποκλειστικό κριτήριο το έτος, στο οποίο συμπληρώνουν την ηλικία των 55 ή 60 ετών, χωρίς να εξετάζεται εάν οι 4.500 ημέρες ασφάλισης συμπληρώνονται πριν ή μετά την 01.01.2011.
Η μείωση υπολογίζεται σε 1/200 για κάθε μήνα που υπολείπεται από το κατά περίπτωση απαιτούμενο όριο ηλικίας πλήρους συνταξιοδότησης και μέχρι 60 μήνες.
Έτσι έχουμε 2 περιπτώσεις ασφαλισμένων:
Α. Εκείνες, για τις οποίες, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους για μειωμένη σύνταξη λόγω γήρατος, προκύπτει διαφορά μέχρι πέντε ετών μεταξύ της ηλικίας τους και του απαιτούμενου για αυτές ορίου ηλικίας πλήρους συνταξιοδότησης.
Στις περιπτώσεις αυτές, το ποσοστό της μείωσης καθορίζεται σε 1/200 για κάθε μήνα που υπολείπεται από την ηλικία που έχουν κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για μειωμένη σύνταξη, μέχρι το όριο ηλικίας, που απαιτείται από το νόμο, κατά περίτωση για τη χορήγηση πλήρους σύνταξης.  
Παραδείγματα:
1.Ασφαλισμένη, η οποία γεννήθηκε στις 20.06.1952 και συμπληρώνει το 60ό έτος της ηλικίας της στις 20.06.2012, θεμελιώνει δικαίωμα για πλήρη συνταξιοδότηση με τη συμπλήρωση του 62ου έτους της ηλικίας της στις 20.06.2014. Σε περίπτωση, κατά την οποία η ασφαλισμένη υποβάλει αίτηση για μειωμένη σύνταξη στις 20.05.2012, η μείωση θα υπολογιστεί με αφετηρία τις 20.06.2014, οπότε θα ανέλθει σε 25/200.
2.Ασφαλισμένη, η οποία γεννήθηκε στις 28.04.1961, συμπληρώνει το 55ο έτος της ηλικίας της στις 28.04.2016 και το 60ό έτος στις 28.04.2021.
Η συγκεκριμένη ασφαλισμένη θεμελιώνει δικαίωμα για χορήγηση μειωμένης σύνταξης λόγω γήρατος με τη συμπλήρωση του 60ού έτους της ηλικίας της στις 28.04.2021 και για τη χορήγηση πλήρους με τη συμπλήρωση του 65ου στις 28.04.2026, στην περίπτωση δε που υποβάλει αίτηση για μειωμένη σύνταξη στις 28.04.2021, η μείωση θα ανέλθει στα 60/200.
Β.Ασφαλισμένες, για τις οποίες, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους για μειωμένη σύνταξη λόγω γήρατος, προκύπτει διαφορά μεγαλύτερη των πέντε ετών μεταξύ της ηλικίας τους και του απαιτούμενου γι' αυτές ορίου ηλικίας πλήρους συνταξιοδότησης.
Στις περιπτώσεις αυτές τίθεται ανώτατο όριο μείωσης, τα 60/200, δηλαδή η μέγιστη προβλεπόμενη μείωση.
Παραδείγματα:
1.Ασφαλισμένη, με ημερομηνία γεννήσεως τις 31.03.1957, συμπληρώνει το 55ο έτος της ηλικίας της στις 31.03.2012 και το 60ό στις 31.03.2017.
Δικαιούται μειωμένη σύνταξη με τη συμπλήρωση του 57ου έτους της ηλικίας της στις 31.03.2014 και πλήρη με τη συμπλήρωση του 65ου, στις 31.03.2017. Στην περίπτωση κατά την οποία υποβάλει αίτηση για μειωμένη σύνταξη σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή από τις 31.03.2014, οπότε και συμπληρώνει το 57ο έτος της ηλικίας, μέχρι τις 31.03.2017,  που συμπληρώνει  το 60ό, και δεδομένου ότι η διαφορά μεταξύ της ηλικίας της και του απαιτούμενου για αυτήν ορίου πλήρους συνταξιοδότησης θα είναι πέραν της πενταετίας, (από τη στιγμή που πλήρης σύνταξη μπορεί να της χορηγηθεί στις 31.03.2022 με τη συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας της), το ποσοστό μείωσης θα ανέλθει σε 60/200. 
2.Ασφαλισμένη, με ημερομηνία γέννησης 10.05.1954 και διακοπή της εργασίας της το 2007, συμπληρώνει το 60ό έτος της ηλικίας της στις 10.05.2014 και θεμελιώνει συνταξιοδοτικό δικαίωμα για πλήρη συνταξιοδότηση με τη συμπλήρωση του 64ου έτους της ηλικίας της, στις 10.05.2018.
Στην περίπτωση κατά την οποία υποβάλλει αίτηση για μειωμένη σύνταξη σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή μέχρι τις 10.05.2013 (ημερομηνία, κατά την οποία η ημερολογιακή διαφορά μεταξύ της ηλικίας της και του απαιτούμενου για την ίδια ορίου ηλικίας πλήρους συνταξιοδότησης είναι πέντε έτη), το ποσοστό μείωσης θα ανέλθει σε 60/200. Εάν η αίτηση υποβληθεί μετά τις 10.05.2013, σε ημερομηνία δηλαδή κατά την οποία η διαφορά μεταξύ της ηλικίας της και του απαιτούμενου για την ίδια ορίου ηλικίας πλήρους συνταξιοδότησης είναι μικρότερη από πέντε έτη, το ποσοστό της μείωσης θα μειωθεί αναλόγως.
3.Ασφαλισμένη, με ημερομηνία γέννησης τις 03.06.1954, συμπληρώνει το 55ο έτος της ηλικίας της στις 03.06.2009, χωρίς να έχει πραγματοποιήσει 4.500 ημέρες ασφάλισης, ενώ γίνεται 60 ετών στις 30.06.2014, θεμελιώνει δικαίωμα για μειωμένη σύνταξη με τη συμπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας της και για πλήρη με τη συμπλήρωση του 64ου έτους της ηλικίας.
Εάν η εν λόγω ασφαλισμένη υποβάλει αίτηση για μειωμένη σύνταξη, η μείωση θα υπολογιστεί με αφετηρία την ηλικία των 64 ετών (60/200, αν η διαφορά μεταξύ της ηλικίας και του απαιτούμενου ορίου ηλικίας πλήρους συνταξιοδότησης είναι μεγαλύτερη των πέντε ετών ή λιγότερο αν είναι μικρότερη).
Συμπερασματικά λοιπόν, για όλες τις περιπτώσεις παλαιών ασφαλισμένων γυναικών, οι οποίες θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μειωμένης σύνταξης με τη συμπλήρωση 4.500 ημερών ασφάλισης, όπως ορίζεται από τις διατάξεις του Ν.3863/2010 και δεν υπάγονται στην εξαίρεση του άρθρου 40 παρ. 5 του Ν.3996/2011, δηλαδή δεν κατοχυρώνουν το 60ό έτος της ηλικίας τους για πλήρη συνταξιοδότηση, ο προσδιορισμός της μείωσης θα γίνεται με αφετηρία το απαιτούμενο για τις ίδιες όριο ηλικίας πλήρους συνταξιοδότησης. και επομένως τη διαφορά των μηνών μεταξύ του απαιτούμενου ορίου ηλικίας πλήρους συνταξιοδότησης και της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους για τη χορήγηση μειωμένης σύνταξης. 
Το απαιτούμενο για αυτές τις ασφαλισμένες όριο ηλικίας πλήρους συνταξιοδότησης προσδιορίζεται με κριτήριο το έτος κατά το οποίο συμπληρώνουν το 60ό έτος της ηλικίας τους και όχι το έτος κατά το οποίο συμπληρώνουν τις 4.500 ημέρες ασφάλισης.

Δημήτριος Κ. Νούσκας
Δικηγόρος-Εργατολόγος

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΝΟΥΣΚΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ-ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΟΣ
ΑΘΗΝΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
tel:2310545445 mobile:6937174399 
Η σελίδα μας στο Facebook 

1 σχόλιο:

 1. κε Νούσκα καλημέρα σας!
  Εργάζομαι αδιαλείπτως από 9-7-1988 σε αγροτικό συνεταιρισμό.
  Το 2010 είχα 6600 ένσημα και ανήλικα παιδιά.
  Επιπλέον σήμερα είμαι διαζευγμένη με την ολική επιβάρυνση των τέκνων μου τα οποία είναι φοιτητές.
  Επίσης πάσχω από ελκώδη κολίτιδα εδώ και 30 χρόνια και ακολουθώ καθημερινή φαρμακευτική αγωγή.
  Δεν έχω κάνει χρήση των δικαιωμάτων μου που απορρέουν από την ασθένεια ποτέ , αφού δεν με ενδιέφερε να συνταξιοδοτηθώ αλλά να αυτο -πραγματωθώ.
  Σήμερα όμως ο συνεταιρισμός πνέει τα λοίσθια γι΄αυτό και θα ήθελα να μάθω αν μπορώ με κάποιον τρόπο να συνταξιοδοτηθώ είτε σαν μητέρα ανηλίκων , είτε με κάποια ευνοϊκή διάταξη λόγω ασθένειας με αναπηρία.
  Σήμερα είμαι ακριβώς 50 ετών.
  Επίσης μπορώ να εξαγοράσω 4 χρόνια σπουδών?
  Και 2 χρόνια λόγω παιδιών ?
  αν αυτό με βοηθήσει να συνταξιοδοτηθώ με άλλες διατάξεις.
  ευχαριστώ

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Τα σχόλια και ερωτήματά σας εδώ