Πέμπτη, 1 Σεπτεμβρίου 2011

ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Η ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

Η Ειδική Εισφορά Συνταξιούχων Επικουρικής Ασφάλισης, όπως ονομάζεται, θα παρακρατείται ΜΗΝΙΑΙΑ κατά την καταβολή της σύνταξης των συνταξιούχων των φορέων επικουρικής ασφάλισης αρμοδιότητας όλων των υπουργείων, καθώς και των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), τα οποία χορηγούν επικουρικές συντάξεις, δυνάμει ασφάλισης η οποία έχει χωρήσει σε υποκατάσταση υποχρεωτικής ασφάλισης σε Φ.Κ.Α.

Η εισφορά υπολογίζεται στο ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ της επικουρικής σύνταξης και καθορίζεται ως κατωτέρω:

1. Για συντάξεις από 300,01 έως 350,00 ευρώ, ποσοστό 3% 

2. Για συντάξεις από 350,01 έως 400,00 ευρώ, ποσοστό 4% 

3. Για συντάξεις από 400,01 έως 450,00 ευρώ, ποσοστό 5%

4. Για συντάξεις από 450,01 έως 500,00 ευρώ, ποσοστό 6%  

5. Για συντάξεις από 500,01 έως 550,00 ευρώ, ποσοστό 7%

6. Για συντάξεις από 500,01 έως 600,00 ευρώ, ποσοστό 8%

7. Για συντάξεις από 600,01 έως 650,00 ευρώ, ποσοστό 9%

8. Για συντάξεις από 650,01 ευρώ και άνω, ποσοστό 10% 

Απαραίτητες διευκρινίσεις:

Για την πρώτη κατηγορία το ποσό της σύνταξης, μετά την παρακράτηση της εισφοράς,  δεν πρέπει να υπολείπεται του ποσού των τριακοσίων (300,00) ευρώ.
πχ. εάν η επικουρική ανέρχεται στο ποσό των 305 ευρώ, η κράτηση δε θα υπολογιστεί με βάση το ποσοστό 3% αλλά θα επιβληθεί κράτηση ύψους 5 ευρώ.

Εξαιρούνται από την παρακράτηση της ειδικής εισφοράς οι συνταξιούχοι που λαμβάνουν το επίδομα Απόλυτης Αναπηρίας του άρθρου 42 του Ν.1140/1981 όπως ισχύει, οι συνταξιούχοι της παραγράφου 3 του άρθρου 42 του Ν. 1140/1981, καθώς και της παραγράφου 2 του άρθρου 30 του Ν. 2084/1992, που λαμβάνουν προσαύξηση της σύνταξής τους λόγω απόλυτης αναπηρίας.

Στην περίπτωση, κατά την οποία, σε σύνταξη θανάτου, υπάρχουν περισσότεροι του ενός δικαιούχοι, για τον προσδιορισμό των ποσών επί των οποίων θα προσδιοριστεί η ειδική εισφορά, λαμβάνεται υπόψη το συνολικό ποσό της σύνταξης που έχει μεταβιβαστεί και το παρακρατηθέν ποσό επιμερίζεται ανάλογα.

Η παρακράτηση της ειδικής εισφοράς έχει ήδη υπολογιστεί στην καταβολή των επικουρικών συντάξεων μηνός Σεπτεμβρίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια και ερωτήματά σας εδώ