Παρασκευή, 4 Νοεμβρίου 2011

ΑΥΤΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΤΟ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΓΙΑ ΑΠΟΛΥΜΕΝΟΥΣ 55-64 ΕΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ-ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ-ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ-ΕΡΜΗΝΕΙΑ-ΣΧΟΛΙΑ

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 13 Οκτωβρίου 2011 η υπουργική απόφαση, η οποία ρυθμίζει θέματα απολυμένων μεταξύ 55-64 ετών, με τη συμμετοχή των πρώην εργοδοτών στο κόστος της αυτασφάλισης των πρώην εργαζομένων τους σε συνδυασμό με το Λογαριασμό για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση (Λ.Α.Ε.Κ.) του Ο.Α.Ε.Δ.

1.ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Δικαιούχοι είναι οι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, των οποίων καταγγέλεται η σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου, πλήρους ή μερικής απασχόλησης, με τις εξής προϋποθέσεις:

Α. Να έχουν πραγματοποιήσει συνολικά 4.500 ημέρες ή 15 έτη ασφάλισης σε οποιονδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης.
Β. Να έχουν συμπληρώσει ημερολογιακά κατά την ημερομηνία καταγγελίας της σύμβασης το 55ο και να μην έχουν υπερβεί το 64ο έτος της ηλικίας τους, κατά την ίδια ως άνω ημερομηνία.
Γ. Να παραμένουν άνεργοι εγγεραμμένοι στον ΟΑΕΔ.
Δ. Να υποβάλουν σχετική αίτηση στο οικείο Υποκατάστημα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ εντός 60 ημερών από την καταγγελία της σύμβασης εργασίας.

Σε περίπτωση απολυθέντων από 15.7.2010 (ημερομηνία έναρξης ισχύος του Ν. 3863/2010) και έως 4.8.2011 (προηγούμενη της ημέρας έναρξης ισχύος του Ν. 3996/2011), που δεν έχουν υποβάλει αίτηση στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, η προθεσμία για εγγραφή στον ΟΑΕΔ και υποβολή αίτησης στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ είναι 60 ημέρες από τη δημοσίευση της παρούσας υπουργικής απόφασης, δηλαδή 60 μέρες από τις 13.10.2011.

ΚΛΑΔΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Οι δικαιούχοι ασφαλίζονται στους κλάδους κύριας σύνταξης και παροχών ασθένειας σε είδος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Η αυτασφάλιση αρχίζει από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Για όσους έχουν απολυθεί από 15.7.2010 έως και τις 13.10.2011, ημερομηνία έναρξης ισχύος της σχετικής υπουργικής αποφάσεως, και έχουν ήδη υποβάλει αίτηση για αυτασφάλιση, αυτή ανατρέχει στην ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης.

Για όσους από τους παραπάνω απολυμένους υποβάλουν για πρώτη φορά αίτηση εντός 60 ημερών από τη δημοσίευση της υπουργικής απόφασης, η έναρξη της αυτασφάλισης χωρεί από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Ο χρόνος της αυτασφάλισης δεν αναγνωρίζεται ως χρόνος διανυθείς στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα.

Η αυτασφάλιση διενεργείται για 25 ημέρες ανά μήνα.

ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΥΤΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Στο κόστος της αυτασφάλισης συμμετέχει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ο πρώην εργοδότης-καταγγέλων τη σύμβαση εξαρτημένης εργασίας:

Α.κατά 50%, προκειμένου για ασφαλισμένους που έχουν συμπληρώσει ημερολογιακά το 55ο και δεν έχουν υπερβεί το 60ό έτος της ηλικίας τους και για το χρονικό διάστημα που υπολείπεται μέχρι τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας και των απαιτούμενων ημερών ασφάλισης για λήψη πλήρους σύνταξης γήρατος από ίδιο δικαίωμα και μέχρι 3 χρόνια κατ' ανώτατο όριο.

Β. κατά 80%, προκειμένου για ασφαλισμένους που έχουν συμπληρώσει ημερολογιακά το 60ό και δεν έχουν υπερβεί το 64ο έτος της ηλικίας τους και για το χρονικό διάστημα που υπολείπεται μέχρι τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας και των απαιτούμενων ημερών ασφάλισης για λήψη πλήρους σύνταξης γήρατος από ίδιο δικαίωμα και μέχρι 3 χρόνια κατ' ανώτατο όριο.

Το υπολειπόμενο κόστος της αυτασφάλισης των περιπτώσεων Α και Β (ποσοστό 50% και 20% αντίστοιχα) καταβάλλεται από τον κλάδο "Λογαριασμός για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση" (ΛΑΕΚ) του ΟΑΕΔ και για όσο χρόνο υφίσταται υποχρέωση καταβολής από τον καταγγέλοντα τη σύμβαση εργοδότη.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1.Αίτηση

2.Βεβαίωση από τον ΟΑΕΔ ότι ο αιτών είναι εγγεγραμμένος άνεργος, στην οποία θα αναφέρεται ρητά ότι ο ασφαλισμένος υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 66 του ν. 3996/2011.

3.Θεωρημένο αντίγραφο της Καταγγελίας Σύμβασης Εργασίας.

4.Ασφαλιστικά βιβλιάρια του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και λοιπών φορέων κύριας ασφάλισης, απόφαση-βεβαίωση του φορέα ή των φορέων για το χρόνο ασφάλισης του αιτούντος από την οποία να προκύπτει ότι έχει πραγματοποιήσει τουλάχιστον 4.500 ημέρες ή 15 έτη ασφάλισης σε οποιονδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης και ότι ο τελευταίος ασφαλιστικός φορέας είναι το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

5.Νομίμως θεωρημένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο δημοσίου φορέα από το οποίο να προκύπτει η ηλικία του.

6.Σε περίπτωση υπηκόων τρίτων χωρών, άδεια διαμονής σε ισχύ.

ΛΗΞΗ-ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΑΥΤΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

1.Λήξη της αυτασφάλισης επέρχεται όταν:

α. Ο δικαιούχος καταστεί συνταξιούχος εξ ιδίου δικαιώματος λόγω γήρατος ή αναπηρίας.

β. Με τη συμπλήρωση του 64ου έτους της ηλικίας του.

γ. Με τη συμπλήρωση της 3ετούς διάρκειας ασφάλισης.

δ. Ο δικαιούχος υπαχθείς στην αυτασφάλιση υπήκοος τρίτης χώρας, παύει να διαθέτει νόμιμη άδεια διαμονής για εργασία σε ισχύ.

ε. Η επιχείρηση διακόψει οριστικά και αποδεδειγμένα τη λειτουργία της.

στ. Με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του ασφαλισμένου ότι επιθυμεί τη διακοπή της αυτασφάλισής του.

ζ. Με το θάνατο του υπαχθέντος στην αυτασφάλιση.

2.Αναστολή της αυτασφάλισης επέρχεται όταν ο δικαιούχος:

α.Λαμβάνει επίδομα ασθενείας από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

β.Αναλαμβάνει εργασία ασφαλιστέα σε οποιονδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης.

γ.Συνταξιοδοτείται λόγω μερικής αναπηρίας ορισμένου χρόνου.

δ.Για οποιονδήποτε λόγο δεν καθίσταται διαθέσιμος στην αγορά εργασίας.

Η αυτασφάλιση δύναται να συνεχιστεί με την προϋπόθεση της υποβολής της σχετικής αίτησης προς το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ από τον ενδιαφερόμενο εντός 60 ημερών από την ημερομηνία άρσης του λόγου αναστολής.

ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΥΤΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Επιμήκυνση του χρόνου της τριετούς κάλυψης των δαπανών αυτασφάλισης με πόρους του ΛΑΕΚ μπορεί να γίνει σε εξαιρετικές περιπτώσεις, εφόσον δηλαδή υπολείπονται έως 150 ημέρες ασφάλισης, για τη συμπλήρωση προϋποθέσεων πλήρους ή μειωμένης συνταξιοδότησης του δικαιούχου ή εφόσον υπολείπονται έως 6 μήνες για τη συμπλήρωση του αντίστοιχου ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης.

Δημήτριος Κ. Νούσκας
Δικηγόρος-Εργατολόγος
 
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΝΟΥΣΚΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

2 σχόλια:

  1. ΑΠΟΛΥΘΗΚΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΥ(ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ)ΣΤΙΣ 11-11-11.ΕΙΜΑΙ 60 ΕΤΩΝ ΓΕΝΝΗΜΕΝΟΣ 17-4-52,ΕΧΩ 7200 ΕΝΣΗΜΑ ΚΑΙ ΗΜΟΥΝ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 10ΕΤΙΑ ΣΤΗΝ 28η ΚΛΑΣΗ(ΑΝΩΤΑΤΗ).ΥΠΕΒΑΛΑ ΑΙΤΗΣΗ ΑΥΤΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΟ ΙΚΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΣΤΙΣ 29-11-11.ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΕ ΕΝΟΧΛΗΣΕΙΣ ΜΟΥ,ΜΟΥ ΑΠΑΝΤΟΥΝ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΠΑΡΕΙ ΑΚΟΜΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕIΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΠΟΥ ΘΑ ΙΣΧΥΕΙ Η ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΑΥΤΑΣΦΑΛΙΣΗ.ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ
    ΚΩΝ|ΝΟΣ ΚΟΛΛΙΑΣ-ΕΜΑΙL:kon_kollias@hotmail.com

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. ΕΚΛΕΙΣΑ ΤΑ 55 ΕΤΗ ΤΗΝ 1/9/2016 ΚΑΙ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΑΠΟΛΥΘΩ ΤΗΝ 30 /9/2016.ΕΧΩ 31 ΧΡΟΝΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. 8 ΝΑΤ ΚΑΙ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 23 ΧΡΟΝΙΑ ΙΚΑ.ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΝΩ ΑΥΤΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 55-64 ΕΤΩΝ?

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Τα σχόλια και ερωτήματά σας εδώ