Δευτέρα, 9 Δεκεμβρίου 2013

ΟΛΗ Η ΝΕΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΕ ΟΑΕΕ ΚΑΙ ΙΚΑ:ΜΕ ΠΟΙΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΝΤΡΕΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΘΕΜΕΛΙΩΝΟΥΝ Ή ΚΑΤΟΧΥΡΩΝΟΥΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΙ ΜΕ ΠΟΙΑ ΗΛΙΚΙΑΚΑ ΟΡΙΑ

Εκδόθηκε τελικά μετά από αδικαιολόγητη αργοπορία των αρμοδίων αρχών, αναμονή ετών για τους ασφαλισμένους και σώρευση χιλιάδων εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης, η πολυαναμενόμενη εγκύκλιος, η οποία διευκρινίζει περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης και καθορίζει με ποιες προϋποθέσεις θα γίνεται η κατοχύρωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος από τους ασφαλισμένους στις κατωτέρω περιπτώσεις.


Α.Η έννοια της θεμελίωσης και της κατοχύρωσης του συνταξιοδοτικού δικαιώματος στις περιπτώσεις συνταξιοδότησης με διαδοχική ασφάλιση.

1.Θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος σημαίνει ότι έχουν συμπληρωθεί ταυτόχρονα τόσο οι ελάχιστες απαιτούμενες χρονικές προϋποθέσεις όσο και η απαιτούμενη από τη νομοθεσία ηλικία. Από την ημερομηνία αυτή και μετά, μπορεί να ασκηθεί το θεμελιωμένο δικαίωμα συνταξιοδότησης και να χορηγηθεί σύνταξη.
Στη συνταξιοδότηση με διαδοχική ασφάλιση, τη θεμελίωση εξετάζει ο αρμόδιος να απονείμει τη σύνταξη οργανισμός, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 5 Ν.3863/2010, προβαίνοντας σε ενοποίηση του χρόνου όλων των φορέων που συμμετέχουν.

2.Κατοχύρωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος σημαίνει ότι οι ασφαλισμένοι έχουν τη δυνατότητα να συνταξιοδοτηθούν με τις προϋποθέσεις που ισχύουν κατά το χρόνο που συμπληρώνουν:
α.είτε τις απαιτούμενες ημέρες συνταξιοδότησης, οπότε κατοχυρώνεται το δικαίωμα συνταξιοδότησης στο όριο ηλικίας και με τις ημέρες εργασίας που έχουν καθοριστεί για το συγκεκριμένο έτος,
β.είτε την ηλικία -στις περιπτώσεις των γυναικών με 4500 ημέρες εργασίας στη μεικτή ασφάλιση για πλήρη ή μειωμένη σύνταξη- οπότε κατοχυρώνεται το δικαίωμα συνταξιοδότησης με το όριο ηλικίας που έχει καθοριστεί για το συγκεκριμένο έτος.

Με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.3863/2010 και της υποπαραγράφου ΙΑ4. παρ. 5 του Ν. 4093/2012, ορίζεται ότι " οι ασφαλισμένοι των φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, οι οποίοι μέχρι 31.12.2012 έχουν κατοχυρώσει ή κατοχυρώνουν τις κατ' έτος προβλεπόμενες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, όπως αυτές καθορίζονται στο άρθρο 10 του Ν. 3863/2010 (Α' 115) όπως ισχύει, ή από προγενέστερες γενικές ή άλλες διατάξεις, δύνανται να συνταξιοδοτηθούν με τις προϋποθέσεις του ορίου ηλικίας και του χρόνου ασφάλισης που κατά περίπτωση κατοχυρώνουν".

Συνεπώς, κρίσιμο στοιχείο για να κατοχυρώσει ο ασφαλισμένος τις κατ' έτος προϋποθέσεις, αποτελεί ο φορέας που κατά περίπτωση υπάγεται ο ασφαλισμένος, καθ' όσον αναλόγως του φορέα στον οποίο ασφαλίζεται, ζητούνται και εξετάζονται κατά περίπτωση, διαφορετικές προϋποθέσεις. Οι οριζόμενες κατ' έτος λοιπόν προϋποθέσεις -όπως διαμορφώνονται για τα έτη 2011 και 2012- εφ' όσον συνυπάρχουν για τα έτη αυτά, οδηγούν στην κατοχύρωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος.

Στις περιπτώσεις λοιπόν, κατά τις οποίες ασφαλισμένοι έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, στη συνέχεια στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ και ενεργοποιούν εκ νέου την ασφάλισή τους στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ κατά τα έτη 2011-2012, δύνανται να κατοχυρώνουν τις κατά τα έτη αυτά οριζόμενες προϋποθέσεις της νομοθεσίας μας, εφ' όσον πληρούν και τις κατά περίπτωση προϋποθέσεις για την κατοχύρωση που ορίζονται με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.3863/2010 για τους ασφαλισμένους του Ιδρύματος.
Η κατοχύρωση δεν μπορεί να λειτουργεί αναδρομικά, με την έννοια της συμπλήρωσης των προϋποθέσεων συνταξιοδότησης καθ' όν χρόνο ο ασφαλισμένος ευρίσκεται σε ασφαλιστικό δεσμό με άλλο φορέα πλην του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Επομένως, προκειμένου να διαπιστωθεί η κατοχύρωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης θα εξετάζεται εάν κατά το έτος της εκ νέου επανασύνδεσης του ααφαλισμένου με το Ίδρυμα, συντρέχουν οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης που απαιτούνται κατά περίπτωση (ημέρες ασφάλισης-ηλικία-ανηλικότητα τέκνου) χωρίς να απαιτείται η συμπλήρωση των προϋποθέσεων αρμοδιότητας (1500-500 ή 1000-300), διότι αυτές εξετάζονται κατά την υποβολή του συνταξιοδοτικού αιτήματος.

Β.Επαλήθευση ασφαλιστικού κινδύνου στη συνταξιοδότηση με διαδοχική ασφάλιση-Υποβολή αίτησης συνταξιοδότησης

Οι περί διαδοχικής ασφαλίσεως διατάξεις εφαρμόζονται μόνο όταν επέλθει ο ασφαλιστικός κίνδυνος (γήρας-αναπηρία-θάνατος) και εφ' όσον ο ασφαλισμένος επικαλεσθεί αυτές και όχι πριν την επέλευση αυτού. Ο ασφαλιστικός κίνδυνος επέρχεται μόνο μία φορά και συντελείται, όταν ο ασφαλισμένος τελεί σε ασφαλιστική σχέση με τον τελευταίο οργανισμό.

Για να εξετασθεί η ασφαλιστική περίπτωση από τον τελευταίο οργανισμό, θα πρέπει:

1.Να επέλθει ο ασφαλιστικός κίνδυνος.
2.Να υπάρχει η προϋπόθεση για την κρίση της αρμοδιότητας (συμπλήρωση 1500-500 ή 1000-300 ημερών ασφάλισης).
3.Να γίνει συνυπολογισμός όλου του χρόνου διαδοχικής ασφάλισης και να ερευνηθεί αν πληρούνται οι προϋποθέσεις του αρμόδιου οργανισμού για τη χορήγηση της σύνταξης.
Επομένως, με την υποβολή της αίτησης στον τελευταίο οργανισμό και με το ισχύον κατά την υποβολή της αίτησης δίκαιο, θα εξετάζεται κατ' εφαρμογή των διατάξεων περί διαδοχικής ασφαλίσεως του άρθρου 5 του Ν.3863/2010, εάν έχει επέλθει κατά τη νομοθεσία του ο ασφαλιστικός κίνδυνος, δηλαδή για το γήρας η συμπλήρωση του ορίου ηλικίας (ενός εξ αυτών της νομοθεσίας του), αν έχουν συμπληρωθεί οι 1500 ημέρες ασφάλισης εκ των οποίων οι 500 ή 1000 εκ των οποίων οι 300 ημέρες ασφάλισης την τελευταία πενταετία και στη συνέχεια εάν πληρούνται οι κατά περίπτωση προϋποθέσεις της νομοθεσίας του (ημέρες ασφάλισης κ.λ.π.) για την απονομή της σύνταξης.
Σημειωτέον, στην απονομή της σύνταξης από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ σαν προηγούμενος φορέας του τελευταίου, θα εξετάζεται με ολόκληρο το χρόνο της διαδοχικής ασφάλισης εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις της νομοθεσίας του Ιδρύματος.


Γ.ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

1.Μητέρα ασφαλισμένη στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ασφαλίζεται στη συνέχεια στον ΟΑΕΕ μέχρι το 2009, έχοντας ανήλικο τέκνο και 5500 ημέρες ασφάλισης.Το 2011 εισέρχεται και πάλι στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ενώ το τέκνο εξακολουθεί να είναι ανήλικο.
Η ασφαλισμένη κατοχυρώνει συνταξιοδοτικό δικαίωμα σαν μητέρα ανηλίκου με τις προϋποθέσεις του Ν.3863/2010 για το έτος 2011, δηλαδή για μειωμένη στο 52ο έτος και πλήρη στο 57ο έτος της ηλικίας της.

2.Μητέρα ασφαλισμένη αρχικά στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ασφαλίζεται στη συνέχεια στον ΟΑΕΕ μέχρι το 2009, έχοντας ανήλικο τέκνο και 5500 ημέρες ασφάλισης.Εισέρχεται και πάλι στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ το 2011 αλλά το τέκνο έχει ήδη ενηλικιωθεί το έτος 2010.
Η ασφαλισμένη δεν κατοχυρώνει συνταξιοδοτικό δικαίωμα σαν μητέρα ανηλίκου, διότι ελλείπει η απαραίτητη προϋπόθεση της ανηλικότητας του τέκνου κατά τη στιγμή της κατοχύρωσης του δικαιώματος κατά τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.3863/2010.

3.Αρχικά ασφαλισμένη στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ασφαλίζεται στη συνέχεια στον ΟΑΕΕ μέχρι το 2011, έχοντας συνολικά 4500 ημέρες ασφάλισης και ηλικία 55 ετών.Το 2012 εισέρχεται και πάλι στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
Η ασφαλισμένη κατοχυρώνει συνταξιοδοτικό δικαίωμα, με τις προϋποθέσεις του έτους 2012, δηλαδή στο 57ο έτος της ηλικίας της για μειωμένη σύνταξη, (εφ' όσον έχει ανά 100 ημέρες ασφάλισης την τελευταία 5ετία πριν την αίτηση ή τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας) για δε πλήρη στο 67ο (Ν.4093/2012).

4.Αρχικά ασφαλισμένη στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ασφαλίζεται στη συνέχεια στον ΟΑΕΕ μέχρι το 2011, έχοντας συνολικά 4500 ημέρες ασφάλισης και ηλικία 55 ετών.Εισέρχεται και πάλι στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ το 2013.
Η ασφαλισμένη κατοχυρώνει συνταξιοδοτικό δικαίωμα για μεν μειωμένη σύνταξη στο 62ο, (εφ' όσον έχει ανά 100 ημέρες ασφάλισης την τελευταία 5ετία πριν την αίτηση ή τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας) για δε πλήρη στο 67ο έτος της ηλικίας της (Ν.4093/2012).

5.Αρχικά ασφαλισμένη στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ έχει το 2010 τελευταίο φορέα ασφάλισης τον ΟΑΕΕ, ηλικία 54 ετών και 9000 ημέρες ασφάλισης συνολικά. Το 2011 εισέρχεται εκ νέου στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
Η ασφαλισμένη κατοχυρώνει συνταξιοδοτικό δικαίωμα με τις προϋποθέσεις του 2011 και αναγνώριση με εξαγορά πλασματικών ετών του Ν.3863/2010 προκειμένου να συμπληρώσει 10000 ημέρες ασφάλισης για να συνταξιοδοτηθεί με πλήρη μεν σύνταξη στο 58ο έτος της ηλικίας της με 10400 ημέρες ασφάλισης, για δε μειωμένη στο 56ο με τις ίδιες ημέρες.

6.Άνδρας ασφαλισμένος αρχικά στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ έχει το 2011 τελευταίο φορέα ασφάλισης στον ΟΑΕΕ και συνολικά 9500 ημέρες ασφάλισης.Το 2012 εισέρχεται και πάλι στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
Ο ασφαλισμένος κατοχυρώνει συνταξιοδοτικό δικαίωμα με τις προϋποθέσεις του έτους 2012 και αναγνώριση με εξαγορά πλασματικών προκειμένου να συμπληρώσει 10500 ημέρες ασφάλισης, για να συνταξιοδοτηθεί στο 59ο έτος της ηλικίας του με 11100 ημέρες ασφάλισης.

7.Άνδρας ασφαλισμένος αρχικά στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ έχει το 2011 τελευταίο φορέα ασφάλισης τον ΟΑΕΕ και συνολικά 9500 ημέρες ασφάλισης.Εισέρχεται εκ νέου στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ το 2013.
Ο ασφαλισμένος, εφ' όσον στο 62ο έτος της ηλικίας του έχει πραγματοποιήσει 40 έτη ασφάλισης (4093/2012) μαζί με πλασματικά, μπορεί να συνταξιοδοτηθεί με πλήρη σύνταξη, άλλως με μειωμένη στο 62ο έτος της ηλικίας του και πλήρη στο 67ο.

8.Αρχικά ασφαλισμένη στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ έχει το 2010 τελευταίο φορέα ασφάλισης τον ΟΑΕΕ, έχοντας πραγματοποιήσει 4500 ημέρες ασφάλισης συνολικά, εκ των οποίων 3600 στην ασφάλιση των βαρέων εκ των οποίων 1000 τα τελευταία 13 χρόνια. Το 2011 εισέρχεται εκ νέου στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
Η ασφαλισμένη κατοχυρώνει συνταξιοδοτικό δικαίωμα με τις προϋποθέσεις του 2011 του Ν.3863/2010, δηλαδή στο 56ο έτος της ηλικίας της με τις διατάξεις των βαρέων.

Ευνόητο είναι ότι, σ' όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, εάν διαπιστώνεται κατοχύρωση αυτοτελούς δικαιώματος σύνταξης, πριν την εκ νέου επανασύνδεση, θα αντιμετωπίζονται με τις προϋποθέσεις του έτους κατοχύρωσης του αυτοτελούς δικαιώματος. 

Δημήτριος Κ. Νούσκας
Δικηγόρος-Εργατολόγος
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΝΟΥΣΚΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ-ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΟΣ
ΑΘΗΝΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
tel:2310545445 mobile:693717439
Facebook page 

1 σχόλιο:

  1. ειμαι 51 χρονων εχω 13 χρονια ικα και 8,5 χρονια ογα.Ξεκινησα με ικα μετα ογα και τωρα συνεχιζω με ικα .Απο αυτα τα ενσημα τα 2300 ειναι βαρεα και συνεχιζω με βαρεα.Συνολο εχω 6200 ενσημα.Πρωτη μερα ασφαληση ειναι το 1988.
    Ποτε μπορω να βγω στη συνταξη

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Τα σχόλια και ερωτήματά σας εδώ