Κυριακή, 11 Οκτωβρίου 2015

ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ:ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ-ΤΟ ΑΚΡΙΒΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ, ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΝΟΜΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ-ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΙΣΧΥΟΥΝ ΤΑ ΝΕΑ ΗΛΙΚΙΑΚΑ ΟΡΙΑ-ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΣΕ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ, ΥΨΟΣ PENALTY, ΤΡΟΠΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ, ΑΝΑΠΗΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΘΑΝΑΤΟΥ-ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΕΥΕΡΓΕΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΟΑΕΕ ΚΑΙ ΕΤΑΑ-ΜΕΧΡΙ ΠΟΙΟ ΟΡΙΟ ΠΛΕΟΝ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΝΑ ΣΥΜΨΗΦΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΤΟΥΣ-ΠΟΙΟΙ ΘΙΓΟΝΤΑΙ-ΠΟΙΟΙ ΠΕΡΙΣΩΖΟΥΝ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥΣ (τελευταία ενημέρωση:17 Οκτωβρίου ώρα 15:31)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

«ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΣΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ»

ΜΕΡΟΣ Α΄

«ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ»
Άρθρο 1

1. Από της ισχύος του ν. 4336/2015 (Α’ 94), αντικαθίστανται ή απαλείφονται κατά περίπτωση, οι ακόλουθες φράσεις:

α. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 3865/2010 (Α’ 120), όπως ισχύει, η φράση «αποχωρούν από την Υπηρεσία από 30.8.2015 και μετά δικαιούνται:» αντικαθίσταται με τη φράση «αποχωρούν από την Υπηρεσία από 1.9.2015 και μετά δικαιούνται:» .

β. Στην υποπερίπτωση αα. της περ. δ της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 4336/2015, η φράση «κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου αυτού» αντικαθίσταται με τη φράση « κατά την 19.8.2015» .

γ. Στο τέλος του έκτου στίχου της περ. β της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 3865/2010, όπως ισχύει, η φράση «που έχουν αποχωρήσει ή αποχωρούν από την Υπηρεσία από 1.1.2015 και μετά» αντικαθίσταται με τη φράση «που έχουν αποχωρήσει ή αποχωρούν από την Υπηρεσία από 1.9.2015 και μετά».

δ. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 20 του ν. 3865/2010, όπως ισχύει και στην παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 4336/2015, η ημερομηνία « 1.1.2015» αντικαθίσταται με την ημερομηνία « 1.9.2015».

ε. Στο τέλος της περ. ι της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4336/2015, απαλείφεται η φράση «και όχι πριν την 30.8.2015» .

στ. Στο τέλος του τρίτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4336/2015, απαλείφεται η φράση «και όχι πριν την 31.8.2015» .


2. Οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της περ. α της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 3865/2010 (Α’ 120), όπως ισχύουν, αντικαθίστανται ως εξής:
« α. Τα πρόσωπα των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 2 ανεξαρτήτως χρόνου υπαγωγής στην ασφάλιση που έχουν αποχωρήσει ή αποχωρούν από την Υπηρεσία από 1.9.2015 και μετά.»

3. Το πρώτο και το δεύτερο εδάφιο της περ. α της παρ. 16 του άρθρου 56 του π.δ. 169/2007 (Α΄ 210), όπως ισχύει, αντικαθίστανται ως εξής :
« α. Τα ισχύοντα κατά περίπτωση μέχρι και την 18.8.2015 όρια ηλικίας καταβολής της σύνταξης αυξάνονται σταδιακά από την επομένη της ημερομηνίας αυτής έως και την 1.1.2022, στα προβλεπόμενα από τους κατωτέρω πίνακες νέα όρια ηλικίας, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 3865/2010 (Α 120).»

4. α. Οι διατάξεις του δεύτερου και τρίτου εδαφίου της παρ.5 του άρθρου 55 του π.δ. 169/2007, αντικαθίστανται ως εξής :
«Το κατώτατο όριο σύνταξης, όπως αυτό ισχύει με βάση τις διατάξεις της παραγράφου αυτής, δεν έχει εφαρμογή για όσους έχουν αποχωρήσει ή αποχωρούν από την Υπηρεσία από 1.7.2015 και μετά και δεν έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας τους, λαμβανομένων υπόψη και των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 3865/2010. Τα ανωτέρω πρόσωπα μέχρι τη συμπλήρωση του προαναφερομένου ορίου ηλικίας λαμβάνουν το ποσό της σύνταξης που αναλογεί στα έτη ασφάλισής τους κατά περίπτωση.
Οι διατάξεις των δύο προηγουμένων εδαφίων δεν έχουν εφαρμογή για όσους είναι ανάπηροι με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω και λαμβάνουν επίδομα ανικανότητας με βάση τις διατάξεις του άρθρου 54 του π.δ. 169/2007 καθώς και όσους λαμβάνουν σύνταξη ως παθόντες στην  υπηρεσία και ένεκα ταύτης ή βάσει των διατάξεων των νόμων 1897/1990 (Α 120) και 1977/1991 (Α 185). Επίσης οι διατάξεις αυτές δεν έχουν εφαρμογή και για όσους λαμβάνουν κατά μεταβίβαση σύνταξη λόγω θανάτου του/της συζύγου τους ή του γονέα τους.
Το ισχύον κατά την 19.8.2015 ποσό του κατωτάτου ορίου σύνταξης παραμένει αμετάβλητο μέχρι την 31-12-2021.
Οι διατάξεις της περ. β της παρ. 2 του άρθρου 56 έχουν εφαρμογή και για τον υπολογισμό της σύνταξης που καταβάλλεται με βάση τις διατάξεις της παραγράφου αυτής, λαμβανομένων υπόψη και των διατάξεων της περ.β της παρ.16 του άρθρου 56 του π.δ 169/2007 όπως ισχύει.»
β. Καταργούνται από της ισχύος τους οι διατάξεις της περ. γ της παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 4336/2015.

5. Οι διατάξεις της περ. β΄ της παρ. 16 του άρθρου 56 του π.δ. 169/2007, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής :
«β. Εάν η σύνταξη καταβάλλεται μειωμένη σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. β της παρ. 2 του άρθρου αυτού, το ποσό της μειωμένης σύνταξης μειώνεται περαιτέρω κατά 10% μέχρι τη συμπλήρωση του κατά τα ανωτέρω προβλεπόμενου νέου ορίου ηλικίας.»

6. Οι διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 1 του ν. 4336/2015 (Α΄94) καταργούνται από της ισχύος τους και από την ίδια ημερομηνία επανέρχονται σε ισχύ οι διατάξεις παρ. 4 του άρθρου 20 του ν. 3865/2010, όπως αυτές ίσχυαν πριν την αντικατάστασή τους.

7. Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 20 του ν. 3865/2010, όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων δεν θα υποχρεούνται σε αποχώρηση από την Υπηρεσία πριν από τη συμπλήρωση του 58ου έτους της ηλικίας τους».


ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΓΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Άρθρο 11


1.Oι διατάξεις των άρθρων 21, 28, 31, 39, 75 και 76 του Ν.4331/2015 (Α ́69) καταργούνται από την ημερομηνία έναρξης ισχύος τους (2.7.2015).


2.Οι διατάξεις των άρθρων 24 και των παρ. 1 έως 3 του άρθρου 38 του ν.4331/2015 (Α ́69) καταργούνται από την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος νόμου.


3.Το εδάφιο β ́ της περίπτωσης α ́ της παρ. 13 του άρθρου 44 του Ν.3986/2011 (Α ́ 152) καταργείται από την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου.


4.Η περίπτωση θ ́της παρ. 13 του άρθρου 44 του Ν.3986/2011 (Α ́ 152) τροποποιείται ως εξής:

«Μετά την 1.09.2015 τα ποσά της Ειδικής Εισφοράς Συνταξιούχων μεταφέρονται στο Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών (ΑΚΑΓΕ) και αποτελούν έσοδό του.»


Αναφορικά με τις αλλαγές στα ηλικιακά όρια με βάση την ημερομηνία ισχύος του νόμου 4336, πρακτικά αυτό τι σημαίνει; Σημαίνει για τους ασφαλισμένους με ίδιο ασφαλιστικό βίο συνταξιοδοτήσεις 2 ταχυτήτων, κάτι, το οποίο αποτελεί μεγίστη αδικία.

Παραθέτουμε ένα παράδειγμα για καλύτερη κατανόηση από τους αναγνώστες:

Έχουμε δύο γυναίκες ασφαλισμένες στο Δημόσιο, οι οποίες είχαν 25ετία μέχρι το 2010 και σωρευτικά ανήλικο τέκνο, η πρώτη με ημερομηνία γέννησης στις 14.08.1965 και η δεύτερη με ημερομηνία γέννησης στις 21.08.1965.

Η πρώτη δε θίγεται από τα νέα ηλικιακά όρια και κρατά το 50ό έτος της ηλικίας της για πλήρη συνταξιοδότηση.

Η δεύτερη, με τον ίδιο ασφαλιστικό βίο αλλά με λίγες μέρες διαφορά στην ημερομηνία γέννησης, δεν μπορεί να συνταξιοδοτηθεί πριν τις 21.08.2020!

Ακόμα μια αλλαγή εις βάρος των δικαιωμάτων των υποψήφιων συνταξιούχων αποτελεί η κατάργηση από την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου της δυνατότητας συμψηφισμού των οφειλετών ΟΑΕΕ με οφειλές άνω των 20.000 ευρώ.Από εδώ και εφεξής τα όρια επανέρχονται στις 20.000 ευρώ για τους ασφαλισμένους ΟΑΕΕ και 15.000 ευρώ για τους ασφαλισμένους ΕΤΑΑ.

Καταργείται η διάταξη για την επαναχορήγηση της σύνταξης στους ανασφάλιστους υπερήλικες του ΟΓΑ.

Η δυνατότητα που έδινε ο νόμος 4331/2015 με το άρθρο 39 στους ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ να υπαχθούν σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία (έως και 3) καταργείται και μάλιστα αναδρομικά από την ημερομηνία ισχύος του νόμου (02.07.2015) !

Πρέπει να επισημάνουμε ότι οι υποψήφιοι συνταξιούχοι, οφείλουν να είναι ιδιαιτέρως προσεκτικοί και να ενημερώνονται για τα ασφαλιστικά-συνταξιοδοτικά τους δικαιώματα αποκλειστικά από εξειδικευμένους στη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος νομικούς, καθώς οι νομοθετικές αλλαγές που λαμβάνουν χώρα είναι συνεχείς και αδιάκοπες. Η θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, σε συνδυασμό με την αναγνώριση ή μη πλασματικών ετών, αναλόγως της κάθε ξεχωριστής περίπτωσης, αποτελεί το κρισιμότερο στάδιο στον ασφαλιστικό βίο του υποψηφίου συνταξιούχου. Είναι επιβεβλημένο να κινηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, εκμεταλλευόμενος την υπαγωγή του σε θετικές για αυτόν ρυθμίσεις και αποφεύγοντας παράλληλα τις διατάξεις "παγίδες", ώστε να θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα με τους ευνοϊκότερους για αυτόν όρους και προϋποθέσεις, "κλειδώνοντας" χαμηλότερα ηλικιακά όρια και γλυτώνοντας έως και αρκετά χρόνια πρόσθετης εργασίας.

Και όπως πάντα, όλες οι αλλαγές που θα νομοθετηθούν στο ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό σύστημα της χώρας, θα δημοσιεύονται άμεσα στον παρόντα ιστότοπο, με σκοπό την έγκυρη και ταχύτατη ενημέρωση όλων των ασφαλισμένων.
Δημήτριος Κ. Νούσκας
Δικηγόρος-Εργατολόγος

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΝΟΥΣΚΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ-ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΟΣ
ΑΘΗΝΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
 tel:2310545445 mobile:6937174399
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια και ερωτήματά σας εδώ