Δευτέρα, 17 Ιουνίου 2013

ΕΚΑΣ 2013-ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ-ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ-ΚΛΙΜΑΚΕΣ-ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ε.Κ.Α.Σ. ΑΠΟ 01.01.2013


ΓΕΝΙΚΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Κατά τον έλεγχο των εισοδηματικών κριτηρίων, λαμβάνονται υπόψη τα εισοδήματα του έτους 2011, όπως απεικονίζονται στο εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας για το οικονομικό έτος 2012.

Α.Το συνολικό ετήσιο εισόδημα από συντάξεις (κύριες, επικουρικές και βοηθήματα), μισθούς, ημερομίσθια και λοιπά επιδόματα που χορηγήθηκαν το έτος 2011 δεν πρέπει να υπερβαίνουν το ποσό των 8.472,09 ευρώ.

Στα κριτήριο αυτό συνυπολογίζονται:

α.το επίδομα απόλυτης αναπηρίας
β.το εξωιδρυματικό επίδομα (παραπληγίας-τετραπληγίας)
γ.το καθαρό ποσό από μισθούς και συντάξεις αλλοδαπής προέλευσης
δ.τα ποσά στρατιωτικής σύνταξης που χορηγούνται σε αναπήρους ειρηνικής περιόδου

Στο ανωτέρω εισόδημα δε συνυπολογίζονται τα ποσά που αντιστοιχούν:

α.στη σύνταξη που χορηγείται σε αναπήρους και θύματα πολεμικής περιόδου κατά την εκτέλεση της στρατιωτικής υπηρεσίας
β.στην ισόβια σύνταξη που χορηγείται σε πολύτεκνες μητέρες βάσει του άρθρου 63 του Ν. 1892/90, όπως ισχύει και 
γ.στα προνοιακά βοηθήματα του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Β.Το συνολικό ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημα, καθώς και κάθε απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα δεν πρέπει να  υπερβαίνει τα 9.884,11 ευρώ.

Γ.Το συνολικό ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο καθώς και απαλλασσόμενο ή φορολούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 15.380,90 ευρώ.

Εξαιρέσεις:

Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση, κατά την οποία στα αυτοτελώς φορολογούμενα ποσά έχουν συμπεριληφθεί ποσά Ε.Κ.Α.Σ., τα οποία πρέπει να αφαιρούνται, καθόσον δε συνυπολογίζονται σε κανένα εισοδηματικό κριτήριο.

Επίσης, δε συνυπολογίζονται και πρέπει να αφαιρούνται τα ποσά που αντιστοιχούν:

α.στη σύνταξη που χορηγείται σε αναπήρους και θύματα πολεμικής περιόδου κατά την εκτέλεση της στρατιωτικής υπηρεσίας.
β.στη σύνταξη και επιδόματα που τυχόν χορηγούνται σε πολύτεκνες μητέρες.
γ.στα προνοιακά βοηθήματα του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Αντίθετα, συνυπολογίζονται στο ατομικό και οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα:
α.τα καθαρά έσοδα ατομικής επιχείρησης, που εμφανίζονται ως εγγραφές εισοδήματος από εμπορικές ή γεωργικές επιχειρήσεις είτε ως αυτοτελώς φορολογούμενα ποσά.
β.τα εισοδήματα που εμφανίζονται ως εκπτώσεις εισοδήματος ή ως απαλλασσόμενα ποσά ή ως αυτοτελώς φορολογούμενα ποσά.

Δ.Το συνολικό ακαθάριστο ποσό κύριας και επικουρικής σύνταξης που καταβάλλεται στο συνταξιούχο για το μήνα Μάρτιο 2013, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται και πάσης φύσεως επιδόματα, δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 850,00 ευρώ.

Κατά τον έλεγχο του κριτηρίου αυτού, σε όσους συνταξιοδοτούνται από τον Απρίλιο του 2013 και μετά, λαμβάνονται υπόψη τα ακαθάριστα ποσά κύριας και επικουρικής σύνταξης του πρώτου μήνα πλήρους συνταξιοδότησης, ενώ σε όσους ήδη έχουν καταστεί συνταξιούχοι το Μάρτιο του 2013 λαμβάνονται υπόψη τα ως άνω ποσά σύνταξης μηνός Μαρτίου 2013.

ΕΙΔΙΚΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΣΟ Ε.Κ.Α.Σ.

Εξακολουθεί να χορηγείται ποσό Ε.Κ.Α.Σ. 30,00 ευρώ μηνιαίως με ειδικά εισοδηματικά κριτήρια, όπως είχε προβλεφθεί με το νόμο 3996/2011, δηλαδή:

Α.Το συνολικό καθαρό ετήσιο εισόδημα από συντάξεις (κύριες, επικουρικές και βοηθήματα), μισθούς, ημερομίσθια και λοιπά επιδόματα πρέπει να κυμαίνεται από 8.472,10 ευρώ μέχρι 9.200,00 ευρώ.

Από το ανωτέρω εισόδημα αφαιρούνται μόνο τα ποσά που αντιστοιχούν:

α.στη σύνταξη που χορηγείται σε ανάπηρους και θύματα πολεμικής περιόδου κατά την εκτέλεση της στρατιωτικής υπηρεσίας

β.στην ισόβια σύνταξη που χορηγείται σε πολύτεκνες μητέρες βάσει του ν.1892/90, όπως ισχύει

γ.στα προνοιακά βοηθήματα του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Β.Το συνολικό ετήσιο ατομικό φορολογητέο καθώς και απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 9.884,11 ευρώ.

Γ.Το συνολικό ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο καθώς και απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 13.500,00 ευρώ.

Δ.Το συνολικό ακαθάριστο ποσό κύριας και επικουρικής σύνταξης που καταβάλλεται στο συνταξιούχο για το μήνα Μάρτιο 2013, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως επιδόματα, δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 850,00 ευρώ.

Κατά τον έλεγχο του κριτηρίου αυτού, σε όσους συνταξιοδοτούνται από τον Απρίλιο του 2013 και μετά, λαμβάνονται υπόψη τα ακαθάριστα ποσά κύριας και επικουρικής σύνταξης του πρώτου πλήρους μήνα συνταξιοδότησης, ενώ σε όσους ήδη έχουν καταστεί συνταξιούχοι το Μάρτιο του 2013 λαμβάνονται υπόψη τα ως άνω ποσά σύνταξης μηνός Μαρτίου 2013.

Το ποσό των 30,00 ευρώ μειώνεται κατά 1/3 στις περιπτώσεις που καταβάλλεται μειωμένη σύνταξη γήρατος μόνο λόγω ορίου ηλικίας ή μειωμένη σύνταξη λόγω αναπηρίας.

Οποιαδήποτε μεταβολή (αυξητική ή μειωτική) του ποσοστού αναπηρίας εντός του ίδιου ημερολογιακού έτους στο οποίο καταβάλλεται το Ε.Κ.Α.Σ. δε μεταβάλλει το ποσό του επιδόματος.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ

Το ηλικιακό κριτήριο της συμπλήρωσης του 60ού έτους της ηλικίας για τους δικαιούχους σύνταξης λόγω γήρατος ή θανάτου (εξαιρουμένων των τέκνων) παραμένει, μέχρι την 1.1.2014, οπότε το ηλικιακό κριτήριο αυξάνεται στο 65ο έτος για όλους τους συνταξιούχους, ανεξαρτήτως της αιτίας, για την οποία λαμβάνουν τη σύνταξη (γήρας-αναπηρία-θάνατος).

Το Ε.Κ.Α.Σ. συνεπώς, θα καταβάλλεται στους δικαιούχους από την 1η ημέρα του επόμενου μήνα, από αυτόν, κατά τον οποίο συμπληρώνουν το 60ό έτος, αν δεν είναι συμπληρωμένο την 1.1.2013. 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΜΟΝΙΜΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ

Το κριτήριο της μόνιμης διαμονής στην Ελλάδα, το οποίο καθιερώθηκε με το νόμο 3996/2011 εξακολουθεί να ισχύει.


ΠΟΣΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

1.Για συνολικό ποσό εισοδήματος μέχρι 7.715,65 ευρώ καταβάλλετεαι μηνιαίο επίδομα 230,00 ευρώ.
2.Για συνολικό ποσό εισοδήματος από 7.715,66 ευρώ μέχρι 8.018,26 ευρώ καταβάλλεται μηνιαίο επίδομα 172,50 ευρώ.
3.Για συνολικό ποσό εισοδήματος από 8.018,27 έως 8.219,93 ευρώ καταβάλλεται μηνιαίο επίδομα 115,00 ευρώ.
4.Για συνολικό ποσό εισοδήματος από 8.219,94 έως 8.472,09 ευρώ καταβάλλεται μηνιαίο επίδομα 57,50 ευρώ.

Τα ανωτέρω ποσά χορηγούνται σε όσους συνταξιούχους γήρατος και αναπηρίας λαμβάνουν πλήρη σύνταξη.

Στις περιπτώσεις, κατά τις οποίες, καταβάλλεται μειωμένη σύνταξη λόγω γήρατος λόγω ορίου ηλικίας ή μειωμένη σύνταξη λόγω αναπηρίας, το Ε.Κ.Α.Σ. καταβάλλεται μειωμένο κατά το 1/3 του πλήρους ποσού που χορηγείται σε κάθε κλίμακα.

Στους συνδικαιούχους σύνταξης λόγω θανάτου το ποσό του επιδόματος επιμερίζεται σύμφωνα με τα ποσοστά των δικαιοδόχων μελών της σύνταξης. 

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ Ε.Κ.Α.Σ. ΑΠΟ ΜΙΑ ΚΑΙ ΜΟΝΗ ΠΗΓΗ

Το Ε.Κ.Α.Σ. χορηγείται μόνο από έναν φορέα συνταξιοδότησης, αυτόν τον οποίο επιλέγει ο συνταξιούχος με αίτησή του, σε περίπτωση που λαμβάνει σύνταξη από περισσότερους του ενός φορείς κύριας ασφάλισης, το Δημόσιο ή το Ν.Α.Τ.

Δημήτριος Κ. Νούσκας
Δικηγόρος-Εργατολόγος

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΝΟΥΣΚΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ-ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΟΣ
ΑΘΗΝΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
tel:2310545445 mobile:6937174399
Facebook page 

24 σχόλια:

 1. Συγχαρητήρια για τις αναρτήσεις και το blog σας, έχω όμως κια ερώτηση:
  Στην περίπτωση που λαμβάνει κάποιος προσωρινή σύνταξη τί γίνεται?
  Ευχαριστώ εκ των προτέρων

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Σε καμιά περίπτωση προσωρινής σύνταξης ο υποψήφιος συνταξιούχος δε λαμβάνει ΕΚΑΣ, μέχρι την έκδοση της οριστικής εγκριτικής αποφάσεως για τη συνταξιοδότησή του από τον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα. Συνεπώς, τότε θα κάνει αίτηση για τη λήψη ΕΚΑΣ, αναδρομικά από την ημερομηνία της αίτησης συνταξιοδότησής του, εφόσον φυσικά πληρούνται όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις για κάθε έτος. Καλή σας ημέρα.

   Διαγραφή
 2. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την απάντηση!
  Να είστε καλά!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση.
  Έχω την εξής απορία: Συνταξιούχος που συμπληρώνει το 60ο έτος τον 12ο του 2013 θα έπρεπε να λάβει το ΕΚΑΣ από τον Ιανουάριο του 2014. Από 1-1-2014 όμως το όριο αυξάνεται στα 65 έτη. Το δικαιούται ή όχι; Οι συνταξιούχοι που είναι 61 ετών σήμερα, από 1-1-2014 σταματάνε να λαμβάνουν ΕΚΑΣ και θα το ξαναπάρουν (λέμε τώρα!) όταν συμπληρώσουν τα 65 ή εφόσον το έπαιρναν διατηρούν το δικαίωμα;
  Ευχαριστώ εκ των προτέρων για την απάντησή σας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. ΕΚΑΝΑ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΙΣ 23/12/2011. ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΟΥ ΣΤΑ €457,00 ΣΤΙΣ 30/05/2013. ΕΚΑΝΑ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΣ ΣΤΙΣ 10/05/2013. ΣΕ ΠΟΣΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΘΑ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙ ΤΟ ΠΟΣΟ.

  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΑΣ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Η ΜΗΤΕΡΑ ΜΟΥ ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 325,00 ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΧΗΡΕΙΑΣ 235 ΕΥΡΩ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΤΟ ΕΚΑΣ ? ΕΠΑΙΡΝΕ ΕΚΑΣ ΕΩΣ 2010 ΜΕΤΑ ΤΟ ΚΟΨΑΝΕ.
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΙΚΑ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ ΤΟΥ 2009 ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΘΗΚΑ ΓΙΑ 2 ΕΤΗ ΑΠΟ ΤΟ ΙΚΑ ΛΟΓΩ ΨΥΧΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ(50%ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΙ 75% ΠΟΣΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ). ΣΤΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΜΕ ΕΣΟΔΑ 2009 ΔΗΛΩΘΗΚΑΝ 6.047,23(4054,49 ΙΚΑ+1992,74 ΕΤΕΑΜ). ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΕΚΑΣ ΚΑΙ ΑΝ ΝΑΙ ΠΟΙΟ ΠΟΣΟ ΚΑΙ ΤΙ ΔΙΑΣΙΚΑΣΙΑ ΑΚΟΛΟΥΘΩ;

  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ ΕΦΗ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. καλημερα,μπορειτε να μου πειτε παρακαλω,ποτε και με τι προοιποθεσεις θα παρω συνταξη.ειμαι γεννημενος 06,08,1956.εχω 14χρονια και δυο μηνες στην γερμανια,και 18χρονια και 10μηνες στον οαεε,εχω δυο παιδια.και 29 μηνες στρατιωτικη θητεια,τωρα δεν ασχολουμαι με τιποτα . ευχαριστω εκ των προτερων,για οποιαδηποτε απαντηση

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Συνταξιούχος του ΙΚΑ 82 ετών έπαιρνε το ΕΚΑΣ 57.00 ευρώ με ατομικό εισόδημα 8258,44 ευρώ και οικογενειακό 13118,31. Από τον Ιανουάριο του 2013 κόπηκε και το κράτησαν αναδρομικά. Δικαιούται να το ξαναπάρει και τι ενέργειες χρειάζονται γι' αυτό.
  Ευχαριστώ για το χρόνο σας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. ΚΑΗΗΜΕΡΑ ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΕΙΜΑΙ Α.Μ.Ε.Α. ΜΕ ΑΚΡΙΒΩΣ 80% ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΕΙΠΕ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΒΡΟΥΤΣΗ ΟΤΙ ΑΠΟ 80% ΚΑΙ ΕΠΑΝΩ ΘΑ ΞΑΝΑΔΩΣΟΥΝ ΤΟ Ε.Κ.Α.Σ. 1.ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΩ ΝΑ ΒΓΕΙ ΕΚΚΚΛΙΟΣ ΠΡΩΤΑ?2. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΑΝΑΚΑΝΩ ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΛΙ ΣΤΟ ΙΚΑ?ΘΑ ΕΥΜΟΥΝ ΥΠΟΧΡΕΕΙ ΑΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΜΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΤΕ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΣΑΣ, ΕΙΜΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ, 68 ΕΤΩΝ, Η ΣΥΖΥΓΟΣ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΡΓΗ.
  ΠΑΙΡΝΩ ΣΥΝΤΑΞΗ 644 ευρώ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ 49,56 ευρώ. ΑΠΟ 18/07/2010 ΕΩΣ 30/04/2013 ΕΠΑΙΡΝΑ 230 ευρώ ΕΚΑΣ. ΤΟ ΕΚΟΨΑΝ 3 ΜΗΝΕΣ, ΕΚΑΝΑ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΜΟΥ ΕΒΑΛΑΝ ΤΕΛΙΚΑ 57,50 ευρώ. ΔΕΝ ΕΧΩ ΚΑΝΕΝΕ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ, ΟΥΤΕ ΑΛΛΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΩ; ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΑΣ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. ΓΕΙΑ ΣΑΣ!ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΡΩΤΗΣΩ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΙΑΓΙΑ ΜΟΥ!Ο ΠΑΠΠΟΥΣ ΜΟΥ ΕΠΕΡΝΕ 630€ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΠΕΘΑΝΕ.ΚΑΙ ΕΤΣΙ ΤΩΡΑ Η ΓΙΑΓΙΑ ΔΙΑΛΕΞΕ ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ,ΚΑΙ ΠΕΡΝΕΙ ΣΗΜΕΡΑ 475€ ΑΠΟ ΤΟ ΝΑΤ.ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΝΑ ΠΕΡΕΙ ΕΚΑΣ?ΚΑΙ ΑΝ ΝΑΙ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ?ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΣΑΣ
  ΛΑΜΒΑΝΩ ΣΥΝΤΑΞΗ ΘΑΝΑΤΟΥ ΚΑΙ ΕΙΜΑΙ 57 ΕΤΩΝ. ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΜΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΑΝ ΠΩΣ ΑΠΤΟ 2010 ΚΑΙ ΠΡΙΝ ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΕ ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΘΑΝΑΤΟΥ (ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΤΕΚΝΑ) ΚΑΙ ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΩ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΤΟ ΕΚΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΟΝΙΕΣ 2010 ΚΑΙ ΠΡΙΝ. ΙΣΧΥΕΙ?
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΠΗΡΟΣ 80% ΕΠΑΙΡΝΕ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2011 ΤΟ ΕΚΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΤΟ ΕΚΟΨΑΝ ΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΤΟΥ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ ΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2013 ΕΙΝΑΙ ΓΥΡΩ ΣΤΙΣ 15 ΜΕ 16 ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΥΠΟΨΙΝ Κ Η ΜΗΤΕΡΑ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΠΗΡΟΙ 80% Κ ΠΑΙΡΝΕΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΓΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ Κ ΑΝ ΝΑΙ ΠΟΥ ΚΑΝΩ ΑΙΤΗΣΗ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ ΠΕΡΙΜΕΝΩ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. ΦΡΟΣΩ ΜΑΚΡΗ9 Μαΐου 2014 - 7:27 μ.μ.

  ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΜΟΥ ΑΠΕΒΙΩΣΕ 29-12-2013.Η ΜΗΤΕΡΑ ΜΟΥ ΠΗΡΕ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΗΣ ΛΟΓΩ ΧΗΡΕΙΑΣΑΠΟ ΤΟ ΙΚΑ ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΣΕ 540 ΕΥΡΩ ΚΑΘΑΡΑ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΕΙ ΚΑΙ ΑΛΛΑ 70 ΕΥΡΩ ΑΠΟ ΕΝΟΙΚΙΟ.ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΞΕΡΩ ΑΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΤΟ ΕΚΑΣΚΑΙ. ,ΣΕ ΤΙ ΠΟΣΟ ΑΝΑΛΟΓΕΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΕΠΙΣΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΕΥΘΥΝΘΩ ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. Για τον υπολογισμο του εκας αθροιζονται και τα αυτοτελη φορολογουμενα ποσα?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 16. Καλησπερα ειμαι 36 ετων και εχω μια ανηλικη κιρη παιρνουμε και οι δυο συνταξη λογω θανατου του συζυγου....η κορη μου δικαιουται το εκας εχει ομως μια μικρη ακινητη περιουσια.....ευχαριστω πολυ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 17. Η ανήλικη κόρη μου παίρνει σύνταξη λόγω θανάτου της μητέρας της 500 ευρώ περίπου. Εισέπραξε όμως ένα ποσό ως αποζημίωση από την ασφαλιστική εταιρεία που είχε ασφαλιστεί η μητέρα της. Αυτό το ποσό συνυπολογίζεται για το ΕΚΑΣ? Εχαριστώ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 18. Καλημέρα,
  Η ανεψιά μου χήρεψε πριν 21 μήνες, ο άντρας της επαγγελματίας οπλίτης 36 ετων και με 14 χρόνια προυπηρεσιας.
  Η ανεψιά μου δεν εργάζεται κι έχει δυο ανήλικα τέκνα 6 και 5 ετων.
  Παιρνει μέρος της σύνταξης,περιπου 300€ και το ερώτημα είναι,αν έχει δικαίωμα να εργαστεί, δίχως να διακυβευεται το δικαίωμα της σύνταξης της.
  Ευχαριστώ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 19. Γεια σας,
  Θα ηθελα να σας ρωτησω σαν συζυγος αναπηρου με 80/100 αναπηρια παιρνω συνταξη εχω υποβαλλει αιτηση για το παραπληγικο επιδομα της συζυγου στο ΙΚΑ η οποια εχει οφειλες απο επιχειρηση της. Θα ηθελα να μαθω εαν θα το παρω η οχι;
  Ευχαριστω

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 20. Η μητερα μου παιρνει 324 ευρω απο ΟΑΕΕ και 110 απο ΟΓΑ.Εδω και 5 χρονια καθε Ιουνιο της κοβουν το ΕΚΑΣ και ζητανε εκ νεου χαρτια για να το ξαναπαρει μετα απο 6 μηνες.Γιατι γινεται αυτο και τι μπορει να κανει ευχαριστω

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 21. Γεια σας,
  θα ήθελα να σας ρωτήσω σε περίπτωση που παίρνει σύνταξη χηρείας κάποιος μπορεί να έχει και εισόδημα από άλλη πηγή όπως ενοίκια τα οποία δήλωνε ο θανόντος?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 22. Γειας σας,
  θα ήθελα να ρωτήσω εάν παίρνει σύνταξη χηρείας κάποιος μπορεί να παίρνει και έσοδα από άλλη πηγή όπως ενοίκιο, το οποίο δήλωνε ο θανόντος?
  Ευχαριστώ εκ των προτέρων

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 23. ΚΑΛΗΜΕΡΑ Η ΜΗΤΕΡΑ ΜΟΥ ΠΕΘΑΙΝΟΝΤΑΣ Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΗΣ ΒΓΗΚΕ Η ΣΥΝΤΑΞΗ 340 ΕΥΡΩ 2 ΜΗΝΕΣ ΤΩΡΑ ΤΗΣ ΒΑΛΑΝΕ ΤΟ ΕΚΑΣ 115 ΕΥΡΩ Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΜΟΥ ΠΕΘΑΝΕ 2 ΧΡΟΝΙΑ ΤΩΡΑ ΤΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΤΟΥ ΕΚΑΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΑ ΠΑΡΕΙ? ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Τα σχόλια και ερωτήματά σας εδώ