Κυριακή, 20 Μαρτίου 2011

ΔΗΜΟΣΙΟ-ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΕΚΝΩΝ

Για πρώτη φορά στη συνταξιοδοτική νομοθεσία του Δημοσίου θεσπίζεται η αναγνώριση συντάξιμου χρόνου για κάθε παιδί. O χρόνος αυτός ανέρχεται σε ένα (1) έτος για το πρώτο παιδί, σε δύο (2) επί πλέον έτη για το δεύτερο παιδί και σε δύο (2) έτη για το τρίτο παιδί. Από το τέταρτο παιδί και πάνω δεν αναγνωρίζεται πλασματικός χρόνος. Σε κάθε περίπτωση η αναγνώριση του ανωτέρω χρόνου δεν αφορά υπαλλήλους που έχουν αποχωρήσει από την υπηρεσία πριν την 21-07-2010.

Προσοχή: Οι ρυθμίσεις για τα πλασματικά δεν έχουν εφαρμογή για όσους έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα την 31-12-2010 αφού για τα πρόσωπα που έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι την 31-12-2010, δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του νέου νόμου και εξακολουθούν γι΄ αυτά να ισχύει ό,τι ίσχυε πριν το νέο ασφαλιστικό νόμο. Επομένως αφού για τα εν λόγω πρόσωπα, δεν περιλαμβανόταν στις προϋποθέσεις συνταξιοδότησής τους (θεμελίωση δικαιώματος κλπ), αναγνώριση και προσμέτρηση πλασματικού χρόνου παιδιών, η διάταξη για την αναγνώριση/προσμέτρηση πλασματικού χρόνου παιδιών δεν αφορά τα πρόσωπα (γονείς) που έχουν ήδη θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι 31-12-2010. Άλλωστε για τα πρόσωπα αυτά δεν διαψεύδεται καμία συνταξιοδοτική προσδοκία. Ο χρόνος παιδιών δεν επηρεάζει σε καμία περίπτωση τη μισθολογική εξέλιξη του υπαλλήλου αφού δεν συνιστά πραγματική δημόσια
υπηρεσία.
Διευκρινίσεις:

-Η αναγνώριση πλασματικού χρόνου αφορά παιδιά που βρίσκονται εν ζωή.
-Ο χρόνος αυτός λαμβάνεται υπόψη για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού
δικαιώματος και για την προσαύξηση της σύνταξης με την προϋπόθεση να έχει
συμπληρώσει ο/η υπάλληλος 15ετή πραγματική δημόσια υπηρεσία. Ως δημόσια
υπηρεσία νοείται η υπηρεσία που έχει διανυθεί στο Δημόσιο, σε ΟΤΑ ή σε ΝΠΔΔ
(στην Ελλάδα ή σε Χώρα μέλος της Ε.Ε.), με οποιαδήποτε σχέση εργασίας
δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου (π.χ. μονίμου υπαλλήλου, υπαλλήλου με θητεία,
υπαλλήλου με ΣΕΙΔΑΧ, υπαλλήλου με ΣΕΙΔΟΧ, ημερομισθίου κλπ).
- Το δικαίωμα αναγνώρισης του χρόνου αυτού μπορεί να ασκηθεί και από τους
δύο γονείς, αφού από καμιά διάταξη του νόμου δεν περιορίζεται η άσκηση του
δικαιώματος σε έναν από τους δύο γονείς. Το αντίθετο θα συνιστούσε παραβίαση
της συνταγματικής αρχής της ισότητας αφού θα επεφύλασσε διαφορετική
μεταχείριση έναντι του νόμου σε πρόσωπα που τελούν υπό τις ίδιες συνθήκες.
Υπενθυμίζεται ότι παρόμοια «διάκριση» των συζύγων στο παρελθόν για το
οικογενειακό επίδομα που αποτελεί «παρακολούθημα» της σύνταξης και όχι
«κύρια» παροχή κρίθηκε ως αντισυνταγματική θέτοντας σε δικαστικές
περιπέτειες επί μακρόν όλη τη Δημόσια Διοίκηση και τους ενδιαφερόμενους.
- Σε περίπτωση όμως που ο/η υπάλληλος (γονέας) έχει χρόνο ασφάλισης και σε
άλλο φορέα κύριας ασφάλισης ο πλασματικός χρόνος για παιδί ή για παιδιά
αναγνωρίζεται ως συντάξιμος σε έναν μόνο φορέα κατ΄ επιλογή. Άρα, όταν ο/η
υπάλληλος (γονέας) είναι ήδη συνταξιούχος του άλλου φορέα θα ζητείται
βεβαίωση για το αν έχει αναγνωρίσει ή όχι πλασματικό χρόνο παιδιού/παιδιών
στον φορέα από τον οποίο έχει συνταξιοδοτηθεί.
-Ο χρόνος παιδιών μπορεί μεν να συνιστά, εφόσον αναγνωρισθεί, συντάξιμο
χρόνο/χρόνο ασφάλισης, επειδή όμως δεν είναι χρόνος ασφάλισης που
αντιστοιχεί σε χρόνο υπηρεσίας (ημέρες εργασίας/ασφάλισης) δεν
συνυπολογίζεται στην απαιτούμενη 5ετία τακτικού - μονίμου υπαλλήλου
(1500ημέρες εργασίας/ασφάλισης) που πρέπει να έχει συμπληρωθεί στις
περιπτώσεις όπου το Δημόσιο ως απονέμων φορέας εφαρμόζει τις διατάξεις περί
διαδοχικής ασφάλισης.
- Ο αναγνωριζόμενος πλασματικός χρόνος για τα παιδιά, όσον αφορά τη
θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος, με ό,τι αυτό συνεπάγεται,
αντιμετωπίζεται συνταξιοδοτικά με τον ίδιο τρόπο που αντιμετωπίζεται για
τους άνδρες υπαλλήλους ο χρόνος της στρατιωτικής θητείας (με διαφοροποίηση
μόνο ως προς την καταβολή εισφοράς εξαγοράς του χρόνου αυτού).
-Ο/η υπάλληλος μπορεί να αναγνωρίσει και μέρος του συνολικού χρόνου που
δικαιούνται να αναγνωρίσει (σε μήνες).
-Μετά την εκτέλεση της σχετικής αναγνωριστικής πράξης από την αρμόδια
Διεύθυνση Συντάξεων, η πράξη αυτή δεν ανακαλείται ούτε τροποποιείται ως προς
τον αναγνωριζόμενο με αυτή χρόνο. Μπορεί πάντως ο/η υπάλληλος που έχει
αναγνωρίσει μέρος του συνολικού χρόνου που δικαιούται, να ζητήσει με νέα
αίτησή του την αναγνώριση του επί πλέον χρόνου που επιθυμεί.
Διαδικασία αναγνώρισης:
- Η αναγνώριση του πλασματικού χρόνου απαιτεί την καταβολή εκ μέρους του
γονέα εισφοράς εξαγοράς με ασφάλιστρο 6,67% (όση είναι και η εισφορά του
υπαλλήλου για την κύρια σύνταξη) που υπολογίζεται επί των συνταξίμων
αποδοχών του όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί κατά το χρόνο υποβολής της
σχετικής αίτησης. Ως συντάξιμες αποδοχές λαμβάνονται υπόψη εκείνες επί των
οποίων διενεργείται κράτηση για κύρια σύνταξη. Το ποσό της εισφοράς εξαγοράς
προκύπτει από τη σχέση:
Εισφορά εξαγοράς = (Συντάξιμες αποδοχές) Χ 6,67% Χ μήνες (που θα
αναγνωρισθούν).
-Για τον αναγνωριζόμενο χρόνο εκδίδεται αναγνωριστική πράξη από την αρμόδια
Διεύθυνση Συντάξεων μετά από αίτηση του γονέα συνοδευόμενη από τα απαραίτητα
δικαιολογητικά (Σχετικό έντυπο αίτησης συνοδεύει ως συνημμένο την παρούσα
εγκύκλιο).
-Η αίτηση από τον γονέα, μπορεί να υποβληθεί οποτεδήποτε ακόμα και κατά τη
συνταξιοδότηση αφού από καμία διάταξη του νόμου δεν προβλέπεται η υποβολή
της σχετικής αίτησης εντός συγκεκριμένης προθεσμίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια και ερωτήματά σας εδώ