Πέμπτη, 20 Σεπτεμβρίου 2018

ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΟΦΕΙΛΟΥΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΘΟΥΝ-ΠΟΙΟΙ ΩΦΕΛΟΥΝΤΑΙ-ΠΟΙΟΙ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΕΝΟΙ-ΠΟΙΑ ΛΥΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ


Δημοσιεύθηκε η εγκύκλιος, με την οποία ανοίγει ο δρόμος για μια ομάδα πρώην ασφαλισμένων που δεν μπορούσαν να λάβουν σύνταξη λόγω οφειλών, να λάβουν το επίδομα του ανασφάλιστου υπερήλικα, ύψους έως 360€ το μήνα.

Θα πρέπει να σημειωθεί πως δυστυχώς για τη λήψη του συγκεκριμένου επιδόματος απαιτείται η συμπλήρωση του 67ου έτους και μια σειρά από λοιπές προϋποθέσεις, οι οποίες πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά και αθροιστικά. Αυτό στην πράξη καθιστά πολύ δύσκολο έως αδύνατο να υπαχθούν όλοι όσοι δε συνταξιοδοτούνται λόγω υψηλών οφειλών ασφαλιστικών εισφορών, οι οποίες συσσωρεύτηκαν εξαιτίας της οικονομικής κρίσης, παρόλο που  έχουν συμπληρώσει όλες τις προϋποθέσεις, τόσο τον ελάχιστο απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης, όσο και το αντίστοιχο ηλικιακό όριο για συνταξιοδότηση. 

Η πραγματική λύση για όσους έχουν διακόψει την επαγγελματική τους δραστηριότητα και έχουν υψηλές έως υπέρογκες οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταμεία, ενώ έχουν συμπληρώσει όλες τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης είναι μία και την προτείνει ο παρών ιστότοπος του γραφείου μας:

Να αυξηθεί το πλαφόν που ισχύει σήμερα στο ποσό των 60.000€-80.000€, και παράλληλα ο μέγιστος αριθμός μηνιαίων δόσεων παρακράτησης τουλάχιστον στις 120-150, ώστε και ο υποψήφιος συνταξιούχος να λάβει τη σύνταξή του και ο ασφαλιστικός φορέας να εισπράξει τα χρήματα από τις οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές, κάτι που με τα σημερινά δεδομένα είναι αδύνατο. Με αυτόν τον τρόπο, και ο ασφαλισμένος δε θα χάσει 30, 35 ή και 40 έτη εργασίας και εισφορών και το ασφαλιστικό ταμείο θα εισπράξει χρήματα που, με βάση τη σημερινή πραγματικότητα, θεωρούνται χαμένα και αδύνατο να εισπραχθούν.

Το κείμενο της εγκυκλίου έχει ως εξής:

 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ KAI
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αρ. Πρωτ.: Δ12α/Φ.32/Γ.Π.οικ.46042/1305
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ
ΑΝΑΠΗΡΙΑ (Α.μεΑ.)
ΤΜΗΜΑ: Α΄, Β΄
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΔΙΕΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ (Δ17)
ΤΜΗΜΑ : Α΄ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΛΟΓΩ ΓΗΡΑΤΟΣ
Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 29
Ταχ. Κώδικας : 10110
Πληροφορίες: Σ. Γουλίδης – Ζ. Κανιά –Ελ. Βρέκου
Τηλέφωνο: 2105281105 – 2131516791
Ε-mail: sgoulidis@yeka.gr – family3@yeka.gr
Πληροφορίες : Σ. Γουλίδης
Τηλέφωνο : 210-5281105
Email : sgoulidis@yeka.gr

ΠΡΟΣ:
1) Όλους τους Δήμους της χώρας
(μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)
2) ΟΠΕΚΑ, Πατησίων 30, Τ.Κ. 10170, Αθήνα
ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις σχετικά με την καταβολή των επιδομάτων βαριάς αναπηρίας βάσει της υπ‘ αρ. Γ4α/Φ.225/161/15-02-1989 ΚΥΑ «Ενοποίηση Προγραμμάτων οικονομικής ενίσχυσης ατόμων με ειδικές ανάγκες» (ΦΕΚ 108 Β), και του ανασφάλιστου υπερήλικα του άρθρου 93 του ν. 4387/2016 (Α΄85).

Μετά από σχετικά ερωτήματα πολιτών με βαριές αναπηρίες και ποσοστό 67% και άνω, καθώς και ανασφάλιστων υπερηλίκων, αναφορικά με την καταβολή των εν θέματι επιδομάτων σε περιπτώσεις ύπαρξης οφειλών σε ασφαλιστικά ταμεία, επισημαίνουμε ότι:
Α) Στο Πρόγραμμα Οικονομικής ενίσχυσης Βαριάς Αναπηρίας, βάσει της υπ‘ αρ. Γ4α/Φ.225/161/15-02-1989 ΚΥΑ «Ενοποίηση Προγραμμάτων οικονομικής ενίσχυσης ατόμων με ειδικές ανάγκες» (ΦΕΚ 108 Β), εντάσσονται ανασφάλιστα και έμμεσα ασφαλισμένα άτομα με βαριές αναπηρίες και ποσοστό 67% και άνω.
Περαιτέρω σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 της υπ’ αριθ. 2070235-7915-0022-1989 Κ.Υ.Α «Αύξηση οικονομικής ενίσχυσης ανασφάλιστων ή έμμεσα ασφαλισμένων ατόμων με βαριές αναπηρίες» (ΦΕΚ 700/Β΄) εντάσσονται στο συγκεκριμένο πρόγραμμα και άμεσα ασφαλισμένα άτομα με βαριές αναπηρίες που δεν έχουν τις ασφαλιστικές προϋποθέσεις για σύνταξη από τον ασφαλιστικό τους φορέα.
Με το παρόν διευκρινίζεται ότι ως έλλειψη ασφαλιστικών προϋποθέσεων θεωρείται εκτός της μη συμπλήρωσης του απαιτούμενου ορίου ηλικίας και του χρόνου ασφάλισης, και η τυχόν ύπαρξη οφειλής από ασφαλιστικές εισφορές του ασφαλισμένου προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης.
Β) Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 93 του ν. 4387/2016 (Α’ 85) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν. 4520/2018 (Α’ 30) και την υπ’ αριθ. Φ10034/24237/655/29-7-2016 κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών «Καθορισμός δικαιολογητικών και λοιπών αναγκαίων λεπτομερειών για την καταβολή του επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφαλίστων Υπερηλίκων» (Β’ 2401), στους ανασφάλιστους υπερήλικες και σε αυτούς που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης καταβάλλεται από τον ΟΠΕΚΑ το επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφαλίστων Υπερηλίκων, εφόσον οι δικαιούχοι πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
- έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας τους
- δεν λαμβάνουν ή δεν δικαιούνται να λάβουν σύνταξη από το εξωτερικό ή οποιαδήποτε ασφαλιστική ή προνοιακή παροχή από την Ελλάδα, μεγαλύτερη από το πλήρες ποσό του μηνιαίου επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφαλίστων Υπερηλίκων, ανερχόμενο σήμερα στο ποσό των τριακοσίων εξήντα ευρώ (360 €), σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 93 του ν. 4387/2016. Ως έλλειψη ασφαλιστικών προϋποθέσεων για σύνταξη, στην προκειμένη περίπτωση, θεωρείται η μη συμπλήρωση του απαιτούμενου χρόνου ασφάλισης καθώς και η τυχόν ύπαρξη οφειλής από ασφαλιστικές εισφορές του ασφαλισμένου προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης.
Επομένως, προκειμένου να καταβληθούν τα παραπάνω επιδόματα σε άμεσα ασφαλισμένα άτομα με βαριές αναπηρίες ποσοστού 67% και άνω και ανασφάλιστους υπερήλικες, οι αρμόδιες υπηρεσίες των Δήμων ή του ΟΠΕΚΑ θα πρέπει να ενεργούν σύμφωνα με τα παραπάνω, τηρουμένων και των λοιπών προϋποθέσεων που τίθενται από το οικείο κανονιστικό πλαίσιο.


Η Αναπληρώτρια Υπουργός Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Θεανώ Φωτίου

Ο Υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης
Αναστάσιος Πετρόπουλος

Εσωτερική Διανομή:
1. Γρ. Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης
2. Γρ. Υφυπουργού Κοινωνικής Ασφάλισης
3. Γρ. Γενικού Γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης
4. Γρ. Γενικού Γραμματέα Κοινωνικών Ασφαλίσεων
5. Γρ. Γενικής Διευθύντριας Κοινωνικής Αλληλεγγύης
6. Γρ. Γενικής Δ/ντριας Κοινωνικής Ασφάλισης
7. Δ/νση Πολιτικών ΑμεΑ
8. Δ/νση Παροχών Κύριας Σύνταξης


Οι υποψήφιοι συνταξιούχοι, οφείλουν να είναι ιδιαιτέρως προσεκτικοί και να ενημερώνονται για τα ασφαλιστικά-συνταξιοδοτικά τους δικαιώματα αποκλειστικά από εξειδικευμένους στη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος νομικούς, καθώς οι νομοθετικές αλλαγές που λαμβάνουν χώρα είναι συνεχείς και αδιάκοπες. Η θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, σε συνδυασμό με την αναγνώριση ή μη πλασματικών ετών, αναλόγως της κάθε ξεχωριστής περίπτωσης, αποτελεί το κρισιμότερο στάδιο στον ασφαλιστικό βίο του υποψηφίου συνταξιούχου. Είναι επιβεβλημένο να κινηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, εκμεταλλευόμενος την υπαγωγή του σε θετικές για αυτόν ρυθμίσεις και αποφεύγοντας παράλληλα τις διατάξεις "παγίδες", ώστε να θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα με τους ευνοϊκότερους για αυτόν όρους και προϋποθέσεις, "κλειδώνοντας" χαμηλότερα ηλικιακά όρια και γλυτώνοντας έως και αρκετά χρόνια πρόσθετης εργασίας.  

Και όπως πάντα, όλες οι αλλαγές που θα νομοθετηθούν στο ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό σύστημα της χώρας, θα δημοσιεύονται άμεσα στον παρόντα ιστότοπο, με σκοπό την έγκυρη και ταχύτατη ενημέρωση όλων των ασφαλισμένων.


Δημήτριος Νούσκας
Δικηγόρος Εργατολόγος
Παρ’ Εφέταις

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΟΥΣΚΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΑΘΗΝΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
tel:2310545445 mobile:6937174399
Αποστολή mail με την υπόθεσή σας:
dimitris.nouskas.law@gmail.com


Παρασκευή, 15 Ιουνίου 2018

Η "ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ" ΤΟΥ ΕΚΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 2019 ΚΑΙ Η ΚΟΡΟΪΔΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΧΑΜΗΛΟΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ-ΣΕ ΠΟΙΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΘΑ ΚΥΜΑΝΘΕΙ ΤΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΚΑΣ ΑΠΟ 1.1.2019

Υπογράφηκε η κοινή Υπουργική Απόφαση Χουλιαράκη Πετρόπουλου, με την οποία καθορίζονται οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση του ΕΚΑΣ 2019, οι οποίες θα πρέπει να πληρούνται αθροιστικά.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν τις εξής προϋποθέσεις:

α.Να έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους. Για τους συνταξιούχους, λόγω αναπηρίας, με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, καθώς και για τα τέκνα που λαμβάνουν σύνταξη, λόγω θανάτου του γονέα τους, δεν απαιτείται η συμπλήρωση ορίου ηλικίας. Σε περίπτωση συμπλήρωσης του 65ου έτους ηλικίας εντός του 2019, το επίδομα καταβάλλεται από την πρώτη του επόμενου της συμπλήρωσης του 65ου έτους της ηλικίας μήνα.

β.Το συνολικό καθαρό ετήσιο εισόδημά τους από συντάξεις (κύριες, επικουρικές και βοηθήματα καταβαλλόμενα σε χρήμα), μισθούς, ημερομίσθια και λοιπά επιδόματα, να μην υπερβαίνει το ποσό των 7.720 ευρώ. Για τον προσδιορισμό του εισοδήματος αυτού δεν λαμβάνονται υπόψη τα ποσά που αντιστοιχούν στη σύνταξη αναπήρων, θυμάτων πολεμικής περιόδου και κατά την εκτέλεση της στρατιωτικής υπηρεσίας, θυμάτων τρομοκρατίας, καθώς και στα προνοιακά βοηθήματα.

γ.Το συνολικό ετήσιο ατομικό φορολογητέο, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του συνταξιούχου, να μην υπερβαίνει το ποσό των 8.884 ευρώ.

δ.Το συνολικό ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα, να μην υπερβαίνει το ποσό των 11.000 ευρώ.

ε.Το συνολικό ακαθάριστο ποσό κύριας και επικουρικής σύνταξης που καταβάλλεται κατά το μήνα έκδοσης της παρούσας υπουργικής απόφασης, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται και τα πάσης φύσεως επιδόματα, να μην υπερβαίνει τα 643 ευρώ.

στ.Τα παραπάνω ποσά των περιπτώσεων β, γ και δ, αφορούν σε εισοδήματα που αποκτήθηκαν το έτος 2017 και, για το λόγο αυτό, για τη χορήγηση του ΕΚΑΣ για το έτος 2019 εξετάζεται η δήλωση φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2017.

Για συνολικά ποσά εισοδήματος από συντάξεις (κύριες και επικουρικές) μισθούς, ημερομίσθια και λοιπά επιδόματα ή βοηθήματα και μέχρι του ποσού των 7.720 ευρώ, καταβάλλεται επίδομα ποσού 12 ευρώ, μηνιαίως.

Το "τεράστιο" ποσό των 12€ θα δίνει μηνιαίως το κράτος σε όσους συνταξιούχους πληρούν σωρευτικά όλες τις παραπάνω απαιτούμενες προϋποθέσεις από την 1.1.2019. Από τα 230€ μηνιαίως στα 12€ (μείωση 95%!! σε μια διετία), το ΕΚΑΣ έπαψε να αποτελεί το μεγαλύτερο στήριγμα των απόμαχων της ζωής και πλέον αποτελεί μια εσχάτου βαθμού κοροϊδία. 


Οι υποψήφιοι συνταξιούχοι, οφείλουν να είναι ιδιαιτέρως προσεκτικοί και να ενημερώνονται για τα ασφαλιστικά-συνταξιοδοτικά τους δικαιώματα αποκλειστικά από εξειδικευμένους στη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος νομικούς, καθώς οι νομοθετικές αλλαγές που λαμβάνουν χώρα είναι συνεχείς και αδιάκοπες. Η θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, σε συνδυασμό με την αναγνώριση ή μη πλασματικών ετών, αναλόγως της κάθε ξεχωριστής περίπτωσης, αποτελεί το κρισιμότερο στάδιο στον ασφαλιστικό βίο του υποψηφίου συνταξιούχου. Είναι επιβεβλημένο να κινηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, εκμεταλλευόμενος την υπαγωγή του σε θετικές για αυτόν ρυθμίσεις και αποφεύγοντας παράλληλα τις διατάξεις "παγίδες", ώστε να θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα με τους ευνοϊκότερους για αυτόν όρους και προϋποθέσεις, "κλειδώνοντας" χαμηλότερα ηλικιακά όρια και γλυτώνοντας έως και αρκετά χρόνια πρόσθετης εργασίας.  

Και όπως πάντα, όλες οι αλλαγές που θα νομοθετηθούν στο ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό σύστημα της χώρας, θα δημοσιεύονται άμεσα στον παρόντα ιστότοπο, με σκοπό την έγκυρη και ταχύτατη ενημέρωση όλων των ασφαλισμένων.

Δημήτριος Νούσκας
Δικηγόρος Εργατολόγος
Παρ' Εφέταις

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΟΥΣΚΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΑΘΗΝΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
tel:2310545445 mobile:6937174399
Αποστολή mail με την υπόθεσή σας:
dimitris.nouskas.law@gmail.com

Δευτέρα, 11 Ιουνίου 2018

ΝΕΟ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ:ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ, ΤΟΝ ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΥ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΣΕ ΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ-ΠΟΙΟΙ ΘΙΓΟΝΤΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ-ΠΟΣΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΑΙ ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΧΑΝΟΥΝ ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ-ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ-ΑΡΘΡΟ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ-ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΛΙΓΟ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΨΗΦΙΣΗ

Το πολυνομοσχέδιο κατατέθηκε στο Βουλή την Παρασκευή 8/6 και ψηφίζεται την Πέμπτη 14 Ιουνίου.

Στο Πολυνομοσχέδιο εκτός των άλλων περιλαμβάνονται:

1.Επιβεβαίωση της περικοπής έως 18% στο καταβαλλόμενο ποσό της κύριας σύνταξης, με ισχύ από την 1.1.2019, η οποία θα αποτυπωθεί από το Δεκέμβριο αυτού του έτους, με την πίστωση της σύνταξης Ιανουαρίου 2019 στο τέλος Δεκεμβρίου 2018.

2.Επιβεβαίωση της περικοπής έως 18% στο καταβαλλόμενο ποσό της επικουρικής σύνταξης, με ισχύ από την 1.1.2019.

3.Η καταβολή της προσωπικής διαφοράς των νέων συνταξιούχων παύει να καταβάλλεται στις 31.12.2018. 

Δεν πρέπει να λησμονούμε τις ήδη σοβαρότατες περικοπές, που έχουν επιβληθεί στις συντάξεις και μάλιστα χωρίς κανένα κατώτατο πλαφόν. 
Περικοπές που καθιστούν δύσκολη ακόμη και την καθημερινή επιβίωση χιλιάδων συνταξιούχων όλων των ασφαλιστικών ταμείων.
Περικοπές έως και 50% σε χαμηλοσυνταξιούχους, καθώς χιλιάδες με την κατάργηση του ΕΚΑΣ χάνουν έως και το μισό μηνιαίο εισόδημά τους.


Δημήτριος Νούσκας
Δικηγόρος Εργατολόγος
Παρ' Εφέταις
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΟΥΣΚΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΑΘΗΝΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
tel:2310545445 mobile:6937174399
Αποστολή mail με την υπόθεσή σας στο:
dimitris.nouskas.law@gmail.com


Τρίτη, 24 Απριλίου 2018

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ-ΤΟ ΝΕΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ-ΠΟΙΟΙ ΕΥΝΟΟΥΝΤΑΙ-ΣΕ ΤΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΘΑ ΠΕΡΙΚΟΠΤΕΤΑΙ ΤΟ ΠΟΣΟ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ-ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΚΟΛΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ

Σύμφωνα με την τελευταία εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας, προβλέπονται, για όσους συνταξιοδοτούνται από τις 13.05.2016 και εφεξής, τα ακόλουθα:

Το νέο νομοθετικό πλαίσιο εφαρμόζεται στους συνταξιούχους, οι οποίοι αναλαμβάνουν εργασία ή αυτοαπασχόληση από την κρίσιμη ημερομηνία ισχύος του νόμου 4387/2016, δηλαδή από 13.05.2016 και εφεξής. Δεν εφαρμόζεται όμως σε όλες τις περιπτώσεις, παρά σε αυτές, από τις οποίες προκύπτει υποχρέωση ασφάλισης στον ΕΦΚΑ.

Σε οποιαδήποτε περίπτωση, κατά την οποία δεν προκύπτει υποχρέωση ασφάλισης στον ΕΦΚΑ, η διάταξη του άρθρου 20 του νόμου 4387/2016 δεν εφαρμόζεται στους συνταξιούχους που απασχολούνται, ακόμη και αν από την επαγγελματική τους δραστηριότητα προκύπτει εισόδημα.

Σε περίπτωση λοιπόν, κατά την οποία ο συνταξιούχος απασχολείται σύμφωνα με τις ανωτέρω προϋποθέσεις με εργασία ή δραστηριότητα υποχρεωτικά υπακτέα στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ, τότε θα υπάρχει περικοπή ή ακόμη και αναστολή στη σύνταξή του.

Α. Περικοπή της σύνταξης. 
Εφόσον πληρούνται οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις, η περικοπή ανέρχεται στο ποσοστό του 60%. Προσοχή, η περικοπή ισχύει για ολόκληρο το ποσό της σύνταξης, από το πρώτο ευρώ, και όχι από ένα όριο και πάνω, όπως όριζε το προϊσχύον καθεστώς για την απασχόληση των συνταξιούχων.

Το ποσό της σύνταξης θα καταβάλλεται μειωμένο κατά 60%, ανάλογα με το πόσες ημέρες αντιστοιχούν στην απασχόλησή του, για την οποία προκύπτει υποχρέωση ασφάλισης.

Παράδειγμα: Συνταξιούχος λαμβάνει κύρια σύνταξη 700€ και επικουρική 100€ και εργάζεται για 5 ημέρες το μήνα, με πλήρες ωράριο. Σε μια τέτοια περίπτωση, το ποσό της κύριας σύνταξης ανέρχεται μηνιαίως στο ποσό των 28€ ΄(700€ /25), και για κάθε ημέρα απασχόλησης το ποσό της κύριας σύνταξης μειώνεται κατά 16,80€ (28€ χ 60%)  και η συνολική περικοπή στον εν λόγω συνταξιούχο λόγω απασχόλησης 5 ημερών θα ανέλθει στα 84€, με αποτέλεσμα να λάβει κύρια σύνταξη ύψους 616€.

Αναλογικά θα υπολογιστεί και η περικοπή στην επικουρική σύνταξη, το ποσό της οποίας ανέρχεται ημερησίως στα 4,00€ (100€/25) και για κάθε ημέρα απασχόλησης το ποσό της επικουρικής σύνταξης μειώνεται κατά 2,40€ (4,00€ χ 60%). Συνεπώς, ο συνταξιούχος του παραδείγματός μας θα λάβει επικουρική σύνταξη μειωμένη κατά 12€ μηνιαίως και συνολικά 88€.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια περικοπής ή αναστολής της σύνταξης, ο συνταξιούχος καταβάλλει τις οριζόμενες από το νόμο ασφαλιστικές εισφορές.

Β.Αναστολή σύνταξης

Ειδικά στις περιπτώσεις, κατά τις οποίες ο συνταξιούχος αναλάβει εργασία σε φορείς της γενικής κυβέρνησης, η καταβολή της σύνταξης αναστέλλεται για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η εργασία.

Παράδειγμα: Συνταξιούχος με κύρια σύνταξη 900€ και επικουρική 100€, που αναλαμβάνει εργασία σε φορέα γενικής κυβέρνησης, για 5 ημέρες το μήνα με πλήρες ωράριο. Το ποσό της κύριας σύνταξης ανέρχεται σε 36€ ημερησίως για την κύρια σύνταξη και 4,00€ ημερησίως για την επικουρική. Στην περίπτωση αυτή, ο συνταξιούχος του παραδείγματός μας θα λαμβάνει μηνιαίως 720€ [900€ - (5 χ 36€)] και επικουρική σύνταξη 80€ [100€ - (5 χ 4,00)]

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
Από τις ανωτέρω ρυθμίσεις εξαιρούνται οι συνταξιούχοι της Τράπεζας της Ελλάδος.
Ακόμη, εξαιρούνται όσοι έχουν συνταξιοδοτηθεί λόγω γήρατος έως και 12.05.2016 και είχαν αναλάβει εργασία ή αυτοαπασχόληση μέχρι την ημερομηνία αυτή και συνεχίζουν την απασχόλησή τους, οπότε και υπάγονται στο προϊσχύον καθεστώς απασχολούμενων συνταξιούχων.

Οι υποψήφιοι συνταξιούχοι, οφείλουν να είναι ιδιαιτέρως προσεκτικοί και να ενημερώνονται για τα ασφαλιστικά-συνταξιοδοτικά τους δικαιώματα αποκλειστικά από εξειδικευμένους στη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος νομικούς, καθώς οι νομοθετικές αλλαγές που λαμβάνουν χώρα είναι συνεχείς και αδιάκοπες. Η θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, σε συνδυασμό με την αναγνώριση ή μη πλασματικών ετών, αναλόγως της κάθε ξεχωριστής περίπτωσης, αποτελεί το κρισιμότερο στάδιο στον ασφαλιστικό βίο του υποψηφίου συνταξιούχου. Είναι επιβεβλημένο να κινηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, εκμεταλλευόμενος την υπαγωγή του σε θετικές για αυτόν ρυθμίσεις και αποφεύγοντας παράλληλα τις διατάξεις "παγίδες", ώστε να θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα με τους ευνοϊκότερους για αυτόν όρους και προϋποθέσεις, "κλειδώνοντας" χαμηλότερα ηλικιακά όρια και γλυτώνοντας έως και αρκετά χρόνια πρόσθετης εργασίας.  

Και όπως πάντα, όλες οι αλλαγές που θα νομοθετηθούν στο ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό σύστημα της χώρας, θα δημοσιεύονται άμεσα στον παρόντα ιστότοπο, με σκοπό την έγκυρη και ταχύτατη ενημέρωση όλων των ασφαλισμένων. 
Δημήτριος Νούσκας
Δικηγόρος Εργατολόγος
Παρ' Εφέταις

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΟΥΣΚΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΑΘΗΝΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
tel:2310545445 mobile:6937174399
Αποστολή mail με την υπόθεσή σας:
dimitris.nouskas.law@gmail.com